Organizacja Współpracy Islamskiej kategorycznie odrzuca plan Trumpa dot. Bliskiego Wschodu

Organizacja Współpracy Islamskiej kategorycznie odrzuca plan Trumpa dot. Bliskiego Wschodu

Organizacja Współpracy Islamskiej (OIC) odrzuciła przedstawiony przez prezydenta USA Donalda Trumpa plan dotyczący Bliskiego Wschodu.

57-osobowy rada, obradująca w  Dżuddzie w Arabii Saudyjskiej, kategorycznie i jednogłośnie odrzuciła plan administracji Trumpa wskazując że "nie spełnia minimalnych wymogów sprawiedliwości i niszczy podstawy pokoju", a ponadto "podważa zasady prawa międzynarodowego, w tym zasadę niedopuszczalności przejęcia terytorium siłą, legitymizując w ten sposób kolonializm i jego implikacje, a także destabilizując i zagrażając międzynarodowemu pokojowi i bezpieczeństwu"

Na prośbę palestyńskich przywódców spotkanie OIC odbyło się dwa dni po tym, jak Liga Arabska odrzuciła tak zwaną „umowę stulecia” Trumpa, mówiąc: „nie spełnia ona minimalnych praw i aspiracji narodu palestyńskiego”.

Rada zobowiązała również członków do powstrzymania się od jakiejkolwiek pomocy administracji USa w próbach wdrażania tego planu.

Do organizacji należy 57 krajów

+++

Tekst rezolucji

Rezolucja przyjęta przez otwarte nadzwyczajne posiedzenie komitetu wykonawczego OIC na szczeblu ministrów spraw zagranicznych w celu omówienia implikacji tak zwanej „umowy stulecia” administracji amerykańskiej, ogłoszonej 28 stycznia 2020 r.

Dżudda, Królestwo Arabii Saudyjskiej

3 lutego 2020 r.  /9 Jumada al-Akhirah 1441 AH

Komitet Wykonawczy OIC na otwartym nadzwyczajnym posiedzeniu na szczeblu ministrów spraw zagranicznych zebrał się w siedzibie Sekretariatu Generalnego OIC w Dżuddzie w Królestwie Arabii Saudyjskiej w celu rozważenia konsekwencji ogłoszenia planu obecnego rządu USA, tzw. „dealu of stulecia”;

Wyrażając ubolewanie z powodu stronniczego podejścia „planu”, który w pełni przyjmuje izraelską narrację i popiera aneksję rozległych obszarów okupowanej ziemi w Palestynie, pod pretekstem bezpieczeństwa dla Izraela, nielegalnej władzy okupacyjnej, w rażący sposób naruszania zasad prawa międzynarodowego, niedopuszczalności przejęcia terytorium siłą, Karty Narodów Zjednoczonych i odpowiednich rezolucji międzynarodowych.

Postępując zgodnie z zasadami i celami Karty OIC,

Wychodząc z historycznej, moralnej i prawnej odpowiedzialności spoczywającej na muzułmańskie Ummie*,przy pełnym wsparciu i solidarności z Palestyną, jej przywódcami i ludem,

Na podstawie rezolucji w sprawie Palestyny ​​i Al-Quds Al-Sharif przyjętych przez kolejne regularne i nadzwyczajne szczyty islamskie oraz Rady Ministrów Spraw Zagranicznych, które podkreślają, że kwestia Palestyny ​​i Al-Quds Al-Sharif jest centralną kwestią islamskiej Ummy oraz że wszechstronny i sprawiedliwy pokój można osiągnąć jedynie poprzez zakończenie kolonialnej izraelskiej okupacji państwa Palestyna, przy czym miasto Al-Quds stanowi jego rdzeń, jako wieczna stolica państwa palestyńskiego, zgodnie z międzynarodową legitymacją i odpowiednimi rezolucjami ONZ,

Kierując się Kartą i celami Organizacji Narodów Zjednoczonych, jej odpowiednimi rezolucjami, na czele których stoi zasada niedopuszczalności przejęcia terytorium siłą oraz potępiając wszelkie stanowiska, procedury i inicjatywy mające na celu podważenie praw narodu palestyńskiego:

1- Potwierdza centralne miejsce sprawy Palestyny, w której Al-Quds Al-Sharif stanowi rdzeń, dla całej muzułmańskiej Ummy i potwierdza arabski i islamski charakter okupowanej wschodniej Al-Quds, wiecznej stolicy Palestyny;

2- Podkreśla, że ​​pokój i bezpieczeństwo w regionie Bliskiego Wschodu, jako opcja strategiczna, zostaną osiągnięte dopiero po zakończeniu okupacji izraelskiej, całkowitym wycofaniu się z terytorium państwa palestyńskiego, w szczególności świętego miasta Al-Quds Al-Sharif i innych terytoriów arabskich okupowanych od czerwca 1967 r. i umożliwiające Palestyńczykom odzyskanie niezbywalnych praw, w tym prawa do samostanowienia i suwerenności nad przestrzenią powietrzną i przestrzenią morską, wodami terytorialnymi i zasobami naturalnymi, w ramach realizacji zasady prawa międzynarodowego, odpowiednich międzynarodowych rezolucji w sprawie legitymizacji oraz arabskiej inicjatywy pokojowej zatwierdzonej przez nadzwyczajny szczyt islamski w Mekce w 2005 r .;

3- Potwierdza, że ​​„plan” administracji USA ogłoszony przez Prezydenta Stanów Zjednoczonych 28 stycznia 2020 r. nie spełnia minimalnych wymogów sprawiedliwości i niszczy podstawy pokoju, w tym uzgodnione prawne i międzynarodowe warunki odniesienia dla pokojowego rozwiązania oraz potrzebę poszanowania i uznania niezbywalnych praw narodu palestyńskiego, w tym prawa do niezależności narodowej i powrotu uchodźców palestyńskich. „Plan” podważa również zasady prawa międzynarodowego, w tym zasadę niedopuszczalności przejęcia terytorium siłą, legitymizując w ten sposób kolonializm i jego implikacje, a także destabilizując i zagrażając międzynarodowemu pokojowi i bezpieczeństwu;

4- Odrzuca izraelsko-amerykański plan, ponieważ nie spełnia on minimalnych aspiracji i uzasadnionych praw narodu palestyńskiego, i jest sprzeczny z zakresem zadań procesu pokojowego, i wzywa wszystkie państwa członkowskie, by nie zajmowały się tym planem ani nie współpracowały z wysiłkami administracji USA mającymi na celu egzekwowanie go w jakikolwiek sposób lub w jakiejkolwiek formie; 

5- Wzywa administrację amerykańską do przestrzegania uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym warunków odniesienia dla sprawiedliwego, trwałego i kompleksowego pokoju.

6- Potwierdza odrzucenie jakiegokolwiek planu, umowy lub inicjatywy przedstawionej przez jakąkolwiek stronę, co jest niezgodne z uzasadnionymi i niezbywalnymi prawami narodu palestyńskiego zapisanymi w uzgodnionych międzynarodowych rezolucjach w sprawie legitymacji lub niezgodne z międzynarodowymi warunkami odnośnie procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie, z których najważniejszym jest prawo międzynarodowe, rezolucje ONZ i arabska inicjatywa pokojowa. 

7- Obarcza Izrael, nielegalną władzę okupacyjną, odpowiedzialną za pogorszenie sytuacji w terenie z powodu odmowy zawarcia odpowiednich umów, sprzeciwu wobec międzynarodowej legitymacji oraz kontynuacji polityki kolonizacji, aneksji, rozszerzenia osadnictwa, dyskryminacji i czystek etnicznych, które zostały popełnione przeciwko narodowi palestyńskiemu na okupowanych terytoriach palestyńskich, w tym we Wschodniej Jerozolimie;

8- Ostrzega Izrael, nielegalną potęgę okupacyjną, przed podjęciem jakiegokolwiek kroku lub podjęcia jakichkolwiek działań w celu umocnienia kolonialnej okupacji na terytorium Palestyny, w tym aneksji jakiejkolwiek części okupowanego Palestyny, i wzywa społeczność międzynarodową oraz organizacje międzynarodowe, aby skonfrontować wszystkie te środki;

9- Potępia i odrzuca wszelkie stanowiska każdej ze stron popierające przedłużenie okupacji i jej ekspansjonistyczny projekt kolonialnego osadnictwa kosztem uzasadnionych praw narodowych narodu palestyńskiego, na czele którego znajduje się prawo do samostanowienia; 

10 - Potwierdza pełne poparcie dla narodu palestyńskiego i jego jedynego i prawowitego przedstawiciela, Organizacji Wyzwolenia Palestyny ​​pod przewodnictwem prezydenta Mahmouda Abbasa, jednocześnie konfrontując się z wszelkimi spiskami ukierunkowanymi na niezbywalne uzasadnione prawa narodu palestyńskiego, i w związku z tym wzywa państwa członkowskie do wsparcia wszystkich Palestyńskie wysiłki prawne, polityczne i dyplomatyczne na wszystkich forach międzynarodowych;

11 - Podkreśla konieczność współpracy państw członkowskich z państwami i instytucjami społeczności międzynarodowej w celu przyjęcia ich moralnych i prawnych obowiązków, przede wszystkim Organizacji Narodów Zjednoczonych i Rady Bezpieczeństwa, w celu odrzucenia i skonfrontowania wszelkich działań lub propozycji, które są niezgodne z prawem międzynarodowym i odpowiednimi rezolucjami ONZ;

12 - Podkreśla prawo państwa Palestyny ​​do suwerenności nad wszystkimi ziemiami palestyńskimi okupowanymi w 1967 r., w tym nad Jerozolimą Wschodnią, jej przestrzenią powietrzną, przestrzenią morską, wodami terytorialnymi, zasobami naturalnymi i granicami z sąsiadującymi krajami oraz potwierdza swoje zdecydowane zaangażowanie rozwiązanie dwupaństwowe, oparte na zakończeniu izraelskiej kolonialnej okupacji kraju Palestyny ​​i urzeczywistnieniu prawa do samostanowienia, jako jedyne zatwierdzone na arenie międzynarodowej rozwiązanie oparte na prawie międzynarodowym i rezolucjach ONZ, zgodnie z zgodnie z zakresem zadań procesu pokojowego i Arabskiej Inicjatywy na rzecz Pokoju w 2002 r., przyjętej na nadzwyczajnym szczycie islamskim w Mekce w 2005 r .;

13 - Podkreśla przywiązanie do pokoju jako strategicznej opcji rozwiązania konfliktu na podstawie rozwiązania dwupaństwowego, które ucieleśnia niepodległość i suwerenność państwa palestyńskiego na wzór 4 czerwca 1967 r., przy czym Jerozolima Wschodnia jest jego stolicą, zgodnie z międzynarodowymi rezolucjami w sprawie legitymacji, uznanym na szczeblu międzynarodowym zakresem uprawnień i arabską inicjatywą pokojową, ze wszystkimi jej elementami i naturalną sekwencją, przedstawionymi na szczycie arabskim w Bejrucie w 2002 r., i potwierdza w związku z tym znaczenie palestyńskiej inicjatywy politycznej przedstawionej przez Jego Ekscelencję Mahmouda Abbasa, prezydenta Palestyny, przed Radą Bezpieczeństwa ONZ w dniu 20 lutego 2018 r. wzywającej do międzynarodowej konferencji pokojowej i ustanowienia wielostronnego międzynarodowego mechanizmu w celu ponownego uruchomienia procesu pokojowego w jasnych ramach czasowych i opartej na międzynarodowym konsensusie oraz zasadach prawa międzynarodowego;

14- Zwraca się do Sekretarza Generalnego o poinformowanie wszystkich odpowiednich stron międzynarodowych o stanowisku OIC o odrzuceniu jakiegokolwiek planu, umowy lub inicjatywy, która nie spełnia prawa narodu palestyńskiego do samostanowienia, niezależnego państwa Palestyny ​​z Al- Quds Al-Sharif jako stolicą, a także prawa Palestyńczyków do powrotu do swoich domów i mienia, z których zostali wysiedleni i wyzuci, zgodnie z rezolucją 194, i postanawia przekazać niniejszą rezolucję Przewodniczącemu Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Przewodniczącemu Rady Bezpieczeństwa ONZ, a także Sekretarzowi Generalnemu ONZ, i wzywa do zwołania nadzwyczajnej sesji Zgromadzenia Ogólnego, aby rozważyć sytuację w okupowanej Wschodniej Jerozolimie i pozostałej części okupowanego terytorium Palestyny ​​w następstwie tak zwanego planu administracji USA

 

Ostatnio edytowane środa, 05 luty 2020 15:44
powrót do początku

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie