Szokująca decyzja Trumpa. USA legalizują osiedla izraelskie na Zachodnim Brzegu...

Szokująca decyzja Trumpa. USA legalizują osiedla izraelskie na Zachodnim Brzegu...

Amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo ogłosił w poniedziałek, że Stany Zjednoczone nie będą już traktować osiedli izraelskich na Zachodnim Brzegu, na Wzgórzach Golan i we Wschodniej Jerozolimie jako "niezgodnych z prawem międzynarodowym".

Ta decyzja niejako unieważnia stanowisko Departamentu Stanu USA prezentowane od 1978 roku, kiedy to administracja Jimmy'ego Cartera ustaliła, że budowa osiedli stanowi naruszenie prawa międzynarodowego.

Co prawda Pompeo podkreślił, że nieograniczona działalność osadnicza może stanowić przeszkodę w osiągnięciu porozumienia pokojowego, to jednak od razu dodał, że nie jest ona niezgodna z prawem.

W jego ocenie kwestie prawne dotyczące osadnictwa powinny być rozpatrywane przez izraelskie sądy, a nie społeczność międzynarodową. Jednocześnie Pompeo zasugerował, że decyzja ta nie przesądza o ostatecznym statusie Zachodniego Brzegu Jordanu, który powinien być negocjowany między Izraelczykami i Palestyńczykami. Zapowiedź ta jest jednak kolejnym dowodem na to, że administracja Trumpa zmierza do osłabienia palestyńskich wysiłków na rzecz uzyskania państwowości.

Sekretarz Generalny Organizacji Wyzwolenia Palestyny Saeb Erekat powiedział, że izraelscy osadnicy "kradną ziemię palestyńską, przejmują i eksploatują palestyńskie zasoby naturalne oraz dzielą, wysiedlają i ograniczają ruch ludności palestyńskiej".

Izraelskie przedsięwzięcie osadnictwa kolonialnego utrwala zaprzeczenie palestyńskiego prawa do samostanowienia. Administracja Trumpa ogłaszając to oświadczenie pokazuje, że prawo międzynarodowe chce zastąpić "prawem dżungli" - stwierdził Erekat.

Dwa tygodnie temu Unia Europejska wezwała Izrael do zaprzestania budowy wszelkich nielegalnych osiedli na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu.

Stanowisko Unii Europejskiej w sprawie izraelskiej polityki osadnictwa na okupowanym terytorium palestyńskim jest jasne i pozostaje niezmienione: wszelka działalność osadnicza jest nielegalna w świetle prawa międzynarodowego i osłabia żywotność rozwiązania opartego na koncepcji dwóch państw oraz perspektywy trwałego pokoju, co potwierdza rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2334 - powiedział rzecznik UE.

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że "produkty spożywcze pochodzące z terytoriów okupowanych przez państwo Izrael muszą być opatrzone oznaczeniem ich miejsca pochodzenia". Oznacza to, że produkty pochodzące z osiedli izraelskich muszą być etykietowane tak, aby konsumenci mogli dokonywać "świadomych wyborów" podczas zakupów.

Unia Europejska konsekwentnie wypowiada się przeciwko ekspansji osadnictwa izraelskiego. Dlatego też chce, aby wszelkie produkty wytworzone w osadach były łatwe do zidentyfikowania dla kupujących i nalega, aby nie były opatrzone ogólnym oznaczeniem "Made in Israel". Izrael twierdzi, że taka forma etykietowania jest niesprawiedliwa i dyskryminująca, a inne kraje zaangażowane w spory o ziemię nie są traktowane w ten sam sposób.

Około 650.000 izraelskich Żydów żyje obecnie w ponad 100 osiedlach zbudowanych od 1967 roku, kiedy to Izrael zajął Zachodni Brzeg Jordanu i Wschodnią Jerozolimę. Palestyńczycy chcą, aby te terytoria - wraz ze Strefą Gazy - stworzyły przyszłe państwo palestyńskie.

Prawo międzynarodowe postrzega zarówno Zachodni Brzeg Jordanu, jak i Wschodnią Jerozolimę jako "terytoria okupowane" i uznaje wszelkie działania związane z budową osadnictwa żydowskiego za nielegalne.

Konwencja Genewska IV* wśród katalogu czynów zabronionych (w prawie zwyczajowym uznawanych za zbrodnie wojenne) uznaje za zakazane:

"- Przymusowe przesiedlania masowe lub indywidualne, jak również deportacje osób podlegających ochronie z terytorium okupowanego na terytorium państwa okupacyjnego lub na terytorium jakiegokolwiek innego państwa okupowanego lub nie okupowanego są wzbronione bez względu na powody." "
- Mocarstwo okupacyjne nie będzie deportować ani przenosić części własnej ludności cywilnej na terytorium, które okupuje"

Prawa te (jak również liczne inne) nie mogą zostać ograniczone ani ich ograniczenie nie może zostać np wymuszone czy zniesione przez okupanta:

"Osoby podlegające ochronie, które znajdują się na terytorium okupowanym, nie będą pozbawione w żadnym razie i w żadnej formie korzyści wypływających z niniejszej Konwencji ani na skutek jakichkolwiek zmian uczynionych w wyniku okupacji w instytucjach lub w rządzie danego terytorium, ani na skutek porozumienia pomiędzy władzami terytorium okupowanego a państwem okupującym, ani wreszcie na skutek aneksji przez to ostatnie państwo całości lub części terytorium okupowanego.">

Oznacza to, że ani Izrael ani USA ani też nawet wymuszenie przez nie na władzach palestyńskich odpowiednich koncesji nie może wpłynąć na wyłączenie postanowień tej konwencji w stosunku do ludności terytorium okupowanego.

W przywoływanej przez Unię Europejska rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2334** czytamy:

(Rada Bezpieczeństwa):

- Potwierdzając obowiązek Izraela, mocarstwa okupacyjnego, do skrupulatnego przestrzegania jego obowiązków prawnych i obowiązków wynikających z Czwartej Konwencji Genewskiej w sprawie ochrony osób cywilnych w czasie wojny z 12 sierpnia 1949 r. I przywołując opinię doradczą wydaną 9 lipca 2004 przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości,

- potępiając wszystkie środki mające na celu zmianę składu demograficznego, charakteru i statusu Terytorium Palestyńskiego okupowanego od 1967 r., W tym Wschodniej Jerozolimy, w tym między innymi budowę i rozbudowę osiedli, transfer osadników izraelskich, konfiskata ziemi, rozbiórka domów i wysiedlenie palestyńskich cywilów, z pogwałceniem międzynarodowego prawa humanitarnego i odpowiednich rezolucji,

- wyrażając głębokie zaniepokojenie, że kontynuowanie izraelskich działań osadniczych niebezpiecznie zagraża wykonalności rozwiązania dwupaństwowego opartego na granicach z 1967 r. ,

1. Potwierdza, że ustanowienie przez Izrael osad na terytorium palestyńskim okupowanym od 1967 r., w tym we Wschodniej Jerozolimie, nie ma mocy prawnej i stanowi rażące naruszenie prawa międzynarodowego oraz poważną przeszkodę w osiągnięciu rozwiązania dwupaństwowego i sprawiedliwego, trwałego i wszechstronnego pokoju;"(...)

------

* Konwencja genewska o ochronie osób cywilnych podczas wojny (IV konwencja genewska), Genewa, 12 sierpnia 1949 r.

** Rezolucja 2334 (2016) przyjęta przez Radę Bezpieczeństwa na jej 7853. posiedzeniu w dniu 23 grudnia 2016 r.

Ostatnio edytowane wtorek, 19 listopad 2019 08:26
powrót do początku

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie