Kolejna odsłona walki Europarlamentu o rządy prawa w Polsce

Kolejna odsłona walki Europarlamentu o rządy prawa w Polsce

Konferencja przewodniczących Parlamentu Europejskiego zadecydowała dzisiaj (czwartek, 10 września), że w najbliższy poniedziałek po południu w Parlamencie Europejskim odbędzie się debata na temat przestrzegania zasad państwa prawa oraz praworządności w Polsce. 

Posłowie do PE będą debatować nad dokumentem, który przygotował szef Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PE (LIBE), eurodeputowany Socjalistów i Demokratów (S&D) Juan Fernando Lopez Aguilar.

Dokument wskazuje na ciągłe pogarszanie się stanu demokracji, rządów prawa i praw podstawowych w Polsce. W porównaniu z przyjętym jeszcze w lipcu przez Komisję LIBE raportem dokonano w nim 12 poprawek, które zaostrzają jego wymowę i precyzują poszczególne zapisy.

Projekt parlamentarnej rezolucji wzywa rząd polski do współpracy z Komisją Europejską zgodnie z zasadą lojalnej współpracy określoną w Traktatach UE; wzywa rząd polski do szybkiego i pełnego wykonania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości oraz do poszanowania nadrzędności prawa Unii i wreszcie wzywa rząd polski do pełnego uwzględnienia zaleceń Komisji Weneckiej w organizacji systemu wymiaru sprawiedliwości, w tym przy przeprowadzaniu dalszych reform Sądu Najwyższego.

Inny z zapisów mówi, że PE jest głęboko zaniepokojony postępowaniem dyscyplinarnym wszczętym przeciwko sędziom i prokuratorom w Polsce w związku z ich orzeczeniami sądowymi stosującymi prawo unijne lub publicznymi oświadczeniami w obronie niezawisłości sądów i praworządności w Polsce; w szczególności potępia groźbę wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko ponad 10% sędziów za podpisanie pisma do OBWE dotyczącego właściwego przeprowadzenia wyborów prezydenckich oraz za udzielenie wsparcia represjonowanym sędziom; potępia kampanię oszczerstw przeciwko polskim sędziom i zaangażowanie w nią urzędników państwowych; wzywa władze polskie do powstrzymania się od nadużywania postępowań dyscyplinarnych oraz od innych działań podważających autorytet wymiaru sprawiedliwości.

Poza tym Parlament Europejski ma wyrazić swoje zaniepokojenie politycznymi atakami na Rzecznika Praw Obywatelskich i przypomnieć, że zgodnie z polską Konstytucją nowego Rzecznika wybiera Sejm za zgoda Senatu.

W dokumencie znajdzie się także odniesienie do projektu ustawy o utworzeniu publicznego rejestru finansowania organizacji pozarządowych. W porównaniu z wersja lipcową raportu jest to całkowicie nowy punkt i brzmi on następująco: PE jest zaniepokojony oświadczeniem prasowym ministra sprawiedliwości i ministra środowiska w odniesieniu do niektórych organizacji pozarządowych, mającym na celu napiętnowanie ich jako działających w interesie podmiotów zagranicznych; jest poważnie zaniepokojony planowanym projektem ustawy o utworzeniu publicznego rejestru finansowania organizacji pozarządowych, zobowiązującej je do deklarowania wszelkich zagranicznych źródeł finansowania.

Będzie także odniesienie do zapowiedzianego przez ministra sprawiedliwości wycofania się Polski z Konwencji Stambulskiej. PE "zachęca władze polskie do praktycznego i skutecznego stosowania tej konwencji, w tym poprzez zapewnienie stosowania obowiązujących przepisów w całym kraju, a także zapewnienia wystarczającej liczby i odpowiedniej jakości schronisk dla kobiet będących ofiarami przemocy i ich dzieci; obawia się, że krok ten może stanowić poważne utrudnienie w odniesieniu do równości płci i praw kobiet."

Wreszcie sporo miejsca raport poświęca sytuacji osób LGBTI w Polsce. Zauważono w nim, że minister sprawiedliwości udzielił wsparcia finansowego gminom, które zostały wyłączone z europejskiego programu partnerskiego w związku z przyjęciem deklaracji w sprawie "stref wolnych od osób LGBT". PE wyraża głębokie zaniepokojenie faktem, że to wsparcie finansowe zostanie przyznane z Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa, który został utworzony w celu wspierania ofiar przestępstw; wzywa Komisję do dalszego odrzucania wniosków o finansowanie ze strony Unii składanych przez organy, które przyjęły takie rezolucje - czytamy w raporcie.

Parlament Europejski nad całością dokumentu opracowanego przez europosła S&D Juana Fernando Lopeza Aguilara będzie głosował w przyszły piątek. Zapewne wezwie on w nim Radę i Komisję do "powstrzymania się od wąskiej interpretacji zasady praworządności" oraz do wykorzystania w pełni możliwości procedury przewidzianej w art. 7 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu UE.

Ostatnio edytowane czwartek, 10 wrzesień 2020 17:27
powrót do początku

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie