Europejska lewica przygotowała plan zwalczania kryzysu związanego z pandemią koronawirusa

Europejska lewica przygotowała plan zwalczania kryzysu związanego z pandemią koronawirusa

W dniu dzisiejszym Grupa Socjalistów i Demokratów (S&D) w Parlamencie Europejskim przyjęła kompleksowy plan działania UE, który obejmuje 25 pilnych działań i środków służących zwalczaniu kryzysu związanego z pandemią koronawirusa, w tym jego skutków społecznych i gospodarczych - poinformował europoseł Leszek Miller.

Były premier zwrócił uwagę, że przygotowany przez europejską lewicę 25-punktowy plan koncentruje się na człowieku i zawiera propozycje mechanizmów, które chroniłyby miejsca pracy oraz tworzy europejską strategię naprawy społecznej.

Liderka Grupy S&D w Parlamencie Europejskim Iratxe García wysłała list z żądaniami Grupy S&D do przewodniczącej Komisji Ursuli von der Leyen, przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela oraz do szefów państw i rządów UE przed jutrzejszym wirtualnym spotkaniem.

Iratxe Garcia zwraca w nim uwagę, że "nieskuteczna i niewystarczająca reakcja polityczna na kryzys zniszczyłaby nasz dobrobyt gospodarczy i dobrobyt społeczny na wiele lat, co miałoby poważne konsekwencje polityczne".  Aby tego uniknąć, przed posiedzeniem Rady Europejskiej, które odbędzie się w tym tygodniu, wzywamy do podjęcia jasnych, spójnych, ściśle skoordynowanych działań na szczeblu europejskim i krajowym w perspektywie krótko- i długoterminowej, zgodnie z ustaleniami Grupy S&D w jej planie działania - czytamy w liście.

Liderka frakcji S&D wezwała także do wdrożenia systemu ubezpieczeń na wypadek bezrobocia oraz stworzenia "tymczasowego europejskiego systemu dochodów minimalnych". Powinniśmy zagwarantować - pisze Iratxe Garcia - że nasi obywatele będą mogli w tym trudnym okresie powrócić do pracy lub uzyskać minimalny dochód. Wzywamy do pilnego wdrożenia systemu ubezpieczeń na wypadek bezrobocia. Środek ten powinien być połączony z tymczasowym europejskim systemem dochodów minimalnych, aby chronić wszystkich pracowników, osoby pracujące na własny rachunek i małe przedsiębiorstwa, w tym w szczególności pracowników i osoby pracujące na własny rachunek w niepewnych formach zatrudnienia i rodziny o niskich dochodach - napisała.

Ten kryzys musi być dla nas sygnałem do przebudzenia się i szansą na powrót do ducha "wspólnoty", na powrót do zasadniczego celu naszej Unii: zjednoczenia ludzi w ponadnarodowym społeczeństwie, które jest zintegrowane i spójne, oparte na solidarności - podkreśliła Iratxe Garcia.

Poniżej prezentujemy 25-punktowy plan Grupy Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

PILNE DZIAŁANIA

1. Ogólnounijne inwestycje w badania naukowe i skuteczną wymianę danych w celu skutecznego leczenia. Potencjalna szczepionka przeciwko COVID-19, która musi być dostępna dla wszystkich.

2. Ogólnounijne składowanie niezbędnego sprzętu, materiałów i zaopatrzenia medycznego, dostarczanie zestawów testowych dla regionów, które są w dużym stopniu dotknięte problemem, skuteczne i elastyczne wspólne zamówienia na wyposażenie medyczne, wzmocnienie agencji zdrowia publicznego (ECDC, EMA) poprzez mobilizację wszystkich narzędzi zdrowia publicznego dostępnych na poziomie europejskim.

3. Natychmiastowe utworzenie obligacji typu "corona-bonds" gwarantowanych przez program zakupów Europejskiego Banku Centralnego.

4. Uruchomienie europejskiego mechanizmu stabilności (EMS) ze specjalną linią kredytową w celu uniknięcia spreadów stóp procentowych krajowych obligacji publicznych, bez dodatkowych warunków makroekonomicznych.

5. Uruchomienie tymczasowego europejskiego systemu dochodów minimalnych w celu ochrony pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz małych przedsiębiorstw, w tym w szczególności pracowników najemnych i osób prowadzących działalność na własny rachunek i rodzin o niskich dochodach.

6. Gwarancja kredytowa dla właścicieli pierwszych domów, aby zapobiec niespłaceniu kredytu hipotecznego, wraz ze specjalnym programem ochrony lokatorów przed eksmisją w przypadku wstrząsu gospodarczego w czasie kryzysu.

7. Zapewnienie ciągłości dostaw i dystrybucji podstawowych towarów oraz niezbędnego sprzętu medycznego i ochronnego w ramach jednolitego rynku.

8. Umożliwienie pełnej elastyczności, jaką zapewniają ramy pomocy państwa, w tym uruchomienie art. 107 ust. 3 w celu "zaradzenia poważnym zaburzeniom", a także wdrożenie zaproponowanego przez Komisję nowego programu pomocy państwa. Tymczasowe ramy prawne, tak długo jak to konieczne na etapie odzyskiwania środków.

9. Zapewnienie niezawodnych dostaw żywności z rolnictwa, rybołówstwa i przedsiębiorstw sektora spożywczego w okresie bezpośredniego kryzysu sanitarnego i po jego zakończeniu, zabezpieczenie ich dalszej produkcji i transportu bez barier na całym jednolitym rynku.

10. Lepsza koordynacja i wymiana informacji między państwami członkowskimi w zakresie zamykania granic i ograniczeń, w tym zielonych pasów ruchu w celu ochrony łańcuchów dostaw.

11. Uruchomienie systemu zasiłków dla bezrobotnych. Gwarancja zatrudnienia w celu rozwiązania problemu potencjalnie masowego bezrobocia w zależności od tempa powrotu do zdrowia. Propozycjom tym powinna przyświecać kompleksowa europejska strategia naprawy społecznej na szczeblu UE i krajowym, prowadzona w ścisłym dialogu z partnerami społecznymi, chroniąca prawa pracowników i zapewniająca dobre samopoczucie dla wszystkich.

12. Uruchomienie kompleksowej strategii walki z ubóstwem i wzmocnienie systemów zabezpieczenia społecznego. W ramach europejskiego planu naprawy społecznej należy skoncentrować się na najsłabszych grupach społecznych, w tym na dzieciach i gospodarstwach domowych z jednym rodzicem.

13. Niwelowanie różnic w dostępie do technologii cyfrowych oraz inwestowanie w wysokiej jakości dostęp do Internetu, w szczególności w celu wspierania nauki online i nauki szkolnej na obszarach trudno dostępnych, a także udogodnienia fiskalne dla osób indywidualnych i rodzin w zakresie zakupu komputerów lub tabletów.

14. Podejmowanie działań prewencyjnych wobec uchodźców i osób ubiegających się o status uchodźcy, które znajdują się w punktach kontaktowych i ośrodkach detencyjnych.

15. Komisja i państwa członkowskie powinny włączyć wszystkie kraje Bałkanów Zachodnich do unijnych platform i mechanizmów zwalczania COVID-19.

16. UE musi okazać międzynarodową solidarność. WHO uruchomiła Fundusz Solidarności COVID-19. Z zadowoleniem przyjmujemy uruchomienie 25 mln euro z Europejskiego Funduszu Solidarności. Fundusz Rozwoju, który ma być przekazywany za pośrednictwem WHO.

DZIAŁANIA ŚREDNIOTERMINOWE

17. Inwestowanie i budowanie publicznych systemów opieki zdrowotnej w Europie, zachęcanie państw członkowskich do częstszego zatrudniania personelu medycznego, dysponowanie wystarczającymi środkami na wynagrodzenia i sprzęt medyczny dla swoich krajowych systemów opieki zdrowotnej.

18. Wystarczające zasoby UE dzięki ambitnym wieloletnim ramom finansowym na lata 2021-2027. Oczywiste jest, że nawet 1,3% dochodu narodowego brutto zaproponowane przez Parlament Europejski nie wystarczy do wyjścia z kryzysu w tych okolicznościach.

DZIAŁANIA DŁUGOTERMINOWE

19. Uzupełnienie natychmiastowego działania EBC i Europejskiego Mechanizmu Stabilności poprzez utworzenie Europejskiego Skarbu Państwa, uprawnionego do emisji euroobligacji na stabilnych zasadach. Konieczne jest wspieranie ciągłych wysiłków państw członkowskich na rzecz umocnienia i ustabilizowania ożywienia gospodarczego i społecznego oraz zapewnienie środków finansowych na rzecz długoterminowego zrównoważonego rozwoju UE i europejskiego ładu ekologicznego.

20. Należy zreformować europejskie przepisy fiskalne, aby wyegzekwować ich zdolność antycykliczną i przekształcić je w zachętę dla zwiększenia potrzeb w zakresie inwestycji publicznych wynikających z europejskiego "zielonego ładu". Ostatecznym celem jest zapewnienie równowagi ekologicznej, gospodarczej i społecznej oraz równego podziału obciążeń i zysków z transformacji.

21. Rewizja i rozszerzenie zasobów własnych UE (art. 311 Traktatu) w celu zmniejszenia wkładu państw członkowskich oraz zwiększenie kwoty nowych dochodów, niezbędnych do realizacji nowej europejskiej agendy politycznej i priorytetów.

22. Nowa roczna analiza trwałego wzrostu gospodarczego mająca na celu zmianę ram trwającego europejskiego semestru. Zasadniczo zmienił się kontekst gospodarczy i społeczny od czasu jego uruchomienia w listopadzie 2019 r. Powinien on być wykorzystywany jako dźwignia dla osiągnięcia celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju.

23. Nowa europejska polityka przemysłowa, która ma nie tylko zwiększyć konkurencyjność, ale także uczynić ją bardziej odporną na globalne wstrząsy, a także stanowić priorytet dla sektorów strategicznych. Powinno to również prowadzić do zwiększenia europejskiej konkurencyjności i odporności na globalne wstrząsy, a także do zwiększenia roli sektorów strategicznych. Produkcja leków i składników farmaceutycznych, wyrobów medycznych, sprzętu i materiałów. Udział społeczeństwa lub nawet nacjonalizacja korporacji o znaczeniu systemowym i strategicznym musi być ostateczną opcją, jeżeli grupy przemysłowe i korporacje w tych sektorach nie będą w stanie przetrwać kryzysu w inny sposób. W tym celu należy uruchomić nowy Fundusz Sprawiedliwego Przejścia, a jego zakres powinien umożliwiać wspieranie rozwoju działalności przemysłowej w zakresie produktów i sprzętu medycznego.

24. Solidna i dobrze finansowana polityka regionalna i spójności jako istotne narzędzie wspierania ożywienia gospodarczego i społecznego w całej UE. Powinno temu towarzyszyć uproszczenie procedur dostępu do funduszy.

25. Wzmocnienie odporności Europy poprzez wyciągnięcie wszystkich wniosków z obecnego kryzysu w zakresie niewystarczającej zdolności planowania i reagowania w sytuacjach kryzysowych w zakresie zdrowia, gospodarki oraz dziedzin społecznych. Komisja Europejska powinna przedstawić wnioski dotyczące szeroko zakrojonej i ambitnej Europejskiej Strategii Odporności, Parlamentowi i Radzie w najbliższej przyszłości.

Ostatnio edytowane środa, 25 marzec 2020 22:22
powrót do początku

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie