Znamy przyszłotygodniową rezolucję Parlamentu Europejskiego w sprawie Zielonego Ładu

Znamy przyszłotygodniową rezolucję Parlamentu Europejskiego w sprawie Zielonego Ładu

Z informacji redakcji Eurokurier24.pl wynika, że w swojej rezolucji w przyszłym tygodniu Parlament Europejski przyjmie komunikat Komisji Europejskiej w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu i poprze zawarte w nim cele. PE opowie się za przekształceniem Unii Europejskiej "w bardziej zrównoważoną gospodarkę oraz sprawiedliwsze i lepiej prosperujące społeczeństwo, przy jednoczesnym jak najszybszym wycofaniu paliw kopalnych i osiągnięciu neutralności klimatycznej w Europie do 2050 roku".

Parlament Europejski poprze trzy filary na których opiera się ten program. Pierwszy, służący realizacji celów w zakresie ochrony klimatu, przyrody i zdrowego środowisk, drugi uwzględniający silny wymiar społeczny Europejskiego Zielonego Ładu oraz trzeci - finansowy, w ramach którego należy zapewnić wystarczające środki finansowe na realizację całego projektu.

Parlament Europejski potwierdzi, że kryzys klimatyczny i środowiskowy jest jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed ludzkością i że wszystkie państwa oraz podmioty na całym świecie muszą dołożyć wszelkich starań, aby z nim walczyć. Podkreślona zostanie także rola UE jako światowego lidera w działaniach na rzecz klimatu, zwłaszcza w świetle wycofania się USA z porozumienia paryskiego, a także niepowodzenia negocjacji na konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu (COP25) w Madrycie.

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w PE będzie forsowała zapis, w którym pojawi się jasna deklaracja, że "przejście do gospodarki neutralnej pod względem klimatu i zrównoważonego społeczeństwa musi odbywać się w połączeniu z wdrażaniem europejskiego filaru praw socjalnych, aby stworzyć Europę, u której podstaw leży spójność społeczna, w której płace, warunki pracy i prawa socjalne ulegają poprawie, a nie erozji, i w której konkurujemy w skali światowej w oparciu o wiedzę, zrównoważony rozwój i innowacje, a nie w oparciu o niższe płace, ograniczone prawa i bardziej niepewne warunki pracy".

Europejska Lewica będzie się także domagała, aby "wszystkie inicjatywy podejmowane w ramach europejskiego zielonego ładu były w pełni zgodne z europejskim filarem praw socjalnych, mierzonym za pomocą kompleksowych wskaźników środowiskowych i społecznych".

Bardzo prawdopodobne jest, że PE wezwie Komisję Europejską do przyjęcia ambitnej europejskiej ustawy o klimacie z prawnie wiążącym celem osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych netto najpóźniej do 2050 roku, z celem pośrednim ograniczenia emisji w wysokości co najmniej 55% do 2030 roku.

Rezolucja ma kłaść duży nacisk kwestie społeczne i podkreślać, że Europejski Zielony Ład powinien aktywnie przyczyniać się do "dobrobytu ludzi, zrównoważonego rozwoju, równości kobiet i mężczyzn, a także solidarności międzypokoleniowej". Europosłowie zwrócą też uwagę na to, że Europejski Zielony Ład musi być "układem dla obywateli, zapewniającym sprawiedliwe przejście, a także zrównoważone wykorzystanie i sprawiedliwy podział zasobów".

Co istotne Parlament Europejski podkreśli, że przyszły system energetyczny UE powinien opierać się na odnawialnych źródłach energii z jednoczesnym szybkim wycofywaniem się z paliw kopalnych, przy uwzględnieniu różnic między państwami członkowskimi, poczynając od stopniowego wycofania dotacji do paliw kopalnych do 2020 roku. Europejscy posłowie w przyszłym tygodniu podkreślą, że aby osiągnąć cele UE w zakresie klimatu i zrównoważonego rozwoju, wszystkie sektory muszą zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego wezwie także do "mobilizowania przemysłu na rzecz gospodarki ekologicznej". W tym zakresie europejscy posłowie będą żądali od Komisji Europejskiej między innymi tego, aby strategia przemysłowa uwzględniała "transformacje ekologiczne i cyfrowe". Ma też uwzględniać "przemiany energetyczne i ich wpływu na siłę roboczą, a także przekwalifikowania i podnoszenia kwalifikacji pracowników". Parlament Europejski wezwie Komisję Europejską do dokładnego przyjrzenia się regionalnemu wymiarowi tej strategii oraz tzw. strategii "inteligentnej specjalizacji".

Europosłowie - według naszych informacji - wezwą Komisję Europejską do wzmożenia wysiłków na rzecz poprawy łączności europejskiej sieci kolejowej - w szczególności połączeń międzynarodowych - w celu zwiększenia atrakcyjności kolejowego transportu pasażerskiego na średnich i długich dystansach. Poza tym będą się domagali zwiększenia przepustowości kolei i śródlądowych dróg wodnych dla transportu towarowego.

W zakresie budowania "sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego" Parlament Europejski będzie oczekiwał "zbudowania prawdziwie długoterminowej wizji zrównoważonego i konkurencyjnego systemu żywnościowego w Europie, zdolnego do zagwarantowania dostępu do zdrowych i wysokiej jakości produktów dzięki wiążącym celom dla rolnictwa w zakresie różnorodności biologicznej, klimatu, zanieczyszczenia powietrza, wody, stosowania pestycydów i degradacji gruntów, przy jednoczesnym zajęciu się kwestiami zrównoważonego rozwoju w zakresie konsumpcji, zdrowia i handlu oraz zapewnieniu wysokiego poziomu zdrowia i dobrostanu zwierząt, a także przy jednoczesnym promowaniu wzajemności standardów produkcji UE ze wszystkimi partnerami handlowymi".

W rezolucji europosłowie przypomną, że chociaż rolnictwo jest odpowiedzialne za około 10 % emisji gazów cieplarnianych w UE, to ma ono potencjał, by pomóc UE w ograniczeniu emisji dzięki "dobrej gospodarce glebami, agroleśnictwu, ochronie różnorodności biologicznej i innym technikom gospodarowania gruntami". PE uzna, że światowe rolnictwo ma potencjał, by do 2050 roku ograniczyć roczne emisje o około 3,9 gigaton ekwiwalentu CO2, co stanowi około 8 % obecnych światowych emisji gazów cieplarnianych.

W obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego były polski premier Leszek Miller, a obecnie europoseł zasiadający w Grupie Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów PE, kilkakrotnie podnosił w trakcie obrad komisji oraz obrad plenarnych problem podwójnej jakości produktów. Z naszych informacji wynika, że Parlament wezwie Komisję Europejską do dalszego rozwiązywania problemu podwójnych norm jakości żywności na rynku wewnętrznym, aby zapewnić wszystkim Europejczykom dostęp do żywności tej samej jakości. W rezolucji zostanie podkreślona podstawowa rola edukacji w tym zakresie oraz kwestia podnoszenia świadomości w promowaniu konsumpcji zdrowej i zrównoważonej żywności.

Parlament Europejski wskaże drogi finansowania projektu Europejskiego Zielonego Ładu. Rezolucja podkreśli, że nowe inicjatywy muszą być finansowane z dodatkowych, nowych środków. PE uzna, że tylko kompleksowy plan finansowania oparty na spójnym zestawie wniosków, których celem jest pobudzenie inwestycji publicznych i prywatnych na każdym szczeblu (europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym), zapewni dodatkowe inwestycje niezbędne do wdrożenia europejskiego ładu ekologicznego. 

Europosłowie mają podkreślić, że w centrum tego planu powinna znaleźć się zasada sprawiedliwej i sprzyjającej włączeniu społecznemu transformacji, aby "w spójny i zintegrowany sposób rozwiązać problemy środowiskowe, społeczne i gospodarcze". Parlament Europejski potwierdzi też, że plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej Europy "powinien pomóc w finansowaniu przejścia na gospodarkę neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla, pomagając jednocześnie pracownikom, społecznościom i władzom lokalnym oraz zwalczając rosnące nierówności między ludźmi".  

Europarlament wyrazi też zadowolenie z dotychczasowego przeglądu polityki inwestycyjnej Europejskiego Banku Inwestycyjnego, ale także oczekiwanie, aby w pierwszej kolejności zapewnił on finansowanie inicjatyw dotyczących Europejskiego Zielonego Ładu.

W zakresie nauki i innowacyjności PE ma w przyszłym tygodniu podkreślić potrzebę utrzymania ambitnego budżetu programu "Horyzont Europa" w wysokości 120 mld euro "w celu sprostania ważnym wyzwaniom w zakresie innowacji związanym z cyfrowym i przemysłowym przejściem do neutralności klimatycznej, biorąc pod uwagę, że co najmniej 35 % budżetu programu "Horyzont Europa" powinno przyczyniać się do realizacji celów w zakresie klimatu".

Z proponowanej rezolucji wynika, że Unia Europejska chce się stać światowym liderem w walce ze zmianami klimatycznymi. Rezolucja wprowadza pojęcie "dyplomacji zielonego ładu", która ma mieć zasadnicze znaczenie dla mobilizowania działań na rzecz klimatu i ochrony środowiska w krajach partnerskich oraz dla wywierania wpływu na światową opinię publiczną.

 

Ostatnio edytowane piątek, 10 styczeń 2020 19:24
powrót do początku

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie