Gubernator Stambułu zakazał antywojennych demonstracji

Gubernator Stambułu ogłosił, że wszystkie zaplanowane w mieście działania związane z hasłem "Nie dla wojny" zostają zakazane na 10 dni, w związku z koniecznością utrzymania "pokoju społecznego". Powołał się przy tym na trwającą operację wojskową i mobilność uchodźców syryjskich.

 • Opublikowane w dziale Europa
Czytaj więcej...

Porozumienia UE z Turcją w sprawie zahamowania nielegalnej migracji 2015/2016

18 marca 2016 r. Rada Europejska i Turcja osiągnęły porozumienie mające na celu powstrzymanie napływu nielegalnej migracji przez Turcję do Europy. Zgodnie z oświadczeniem UE-Turcja wszyscy nowi nielegalni migranci i osoby ubiegające się o azyl przybywające z Turcji na wyspy greckie i których wnioski o azyl zostały uznane za niedopuszczalne, powinny zostać zwrócone do Turcji.

Porozumienie odbyło się po serii spotkań z Turcją od listopada 2015 r. Poświęconych pogłębieniu stosunków między Turcją a UE, a także wzmocnieniu ich współpracy w sprawie kryzysu migracyjnego, w szczególności wspólny plan działania UE-Turcja uruchomiony 29 listopada 2015 r. I 7 marca 2016 r. Oświadczenie UE-Turcja. Ponadto w dniu 15 grudnia 2015 r. Komisja zaproponowała dobrowolny program przyjmowania uchodźców z Syrii w Turcji.

Aby przełamać model biznesowy przemytników i zaoferować migrantom alternatywę dla narażenia życia, w marcu 2016 r. UE i Turcja podjęły decyzję o współpracy w celu położenia kresu nielegalnej migracji z Turcji do UE. W tym celu UE i Turcja uzgodniły, że:

1) Wszyscy nowi migranci o nieuregulowanym statusie podróżujący z Turcji na wyspy greckie od 20 marca 2016 r. Zostaną zwróceni do Turcji;

2) Za każdego Syryjczyka powracającego do Turcji z wysp greckich inny Syryjczyk zostanie przesiedlony do UE;

3) Turcja podejmie wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec otwarciu nowych morskich lub lądowych tras nielegalnej migracji z Turcji do UE;

4) Po zakończeniu lub znacznym ograniczeniu nielegalnych przejazdów między Turcją a UE uruchomi się program dobrowolnego przyjmowania ze względów humanitarnych;

5) Realizacja planu dotyczącego liberalizacji reżimu wizowego zostanie przyspieszona w celu zniesienia wymogów wizowych dla obywateli tureckich najpóźniej do końca czerwca 2016 r. Turcja podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu spełnienia pozostałych wymogów;

6) UE, w ścisłej współpracy z Turcją, przyspieszy wypłatę pierwotnie przyznanych 3 mld EUR w ramach Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji. Gdy zasoby te zostaną w pełni wykorzystane, UE zmobilizuje dodatkowe fundusze w ramach instrumentu do dodatkowych 3 mld EUR do końca 2018 r .;

7) UE i Turcja z zadowoleniem przyjęły trwające prace nad unowocześnieniem unii celnej.

8) Proces akcesyjny zostanie przywrócony do życia; rozdział 33 zostanie otwarty podczas holenderskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, a prace przygotowawcze nad otwarciem innych rozdziałów będą kontynuowane w przyspieszonym tempie;

9) UE i Turcja będą działać na rzecz poprawy warunków humanitarnych w Syrii.

Ponadto Turcja zgodziła się zaakceptować szybki powrót wszystkich migrantów, którzy nie potrzebują międzynarodowej ochrony, przechodzących z Turcji do Grecji, i przyjąć z powrotem wszystkich nielegalnych migrantów zatrzymanych na wodach tureckich. Turcja i UE postanowiły zintensyfikować środki przeciwko przemytnikom migrantów iz zadowoleniem przyjęły ustanowienie działań NATO na Morzu Egejskim.

Ponadto Unia Europejska zaczęła wypłacać 3 mld euro z Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji na konkretne projekty; poczyniono także postępy w zakresie liberalizacji reżimu wizowego i rozmów akcesyjnych, w tym otwarcia rozdziału 17 w grudniu 2015 r. We wrześniu 2016 r. Komisja Europejska ogłosiła utworzenie „nadzwyczajnej sieci bezpieczeństwa socjalnego” w wysokości 348 mln EUR od października 2016 r. Nawet milion najbardziej narażonych uchodźców będzie w stanie zaspokoić swoje podstawowe potrzeby, otrzymując comiesięczne przelewy gotówkowe za pomocą karty elektronicznej.

 

 

EU-Turcja wspólny plan działania (w sprawie migracji)

 

Wyzwania są wspólne, a reakcje należy koordynować. Negocjując kraj kandydujący Turcja i UE są zdecydowane stawić czoła i sprostać istniejącym wyzwaniom w skoordynowany sposób.

 

Uzgodnione ad referenda

 

Wprowadzenie

 

Społeczność międzynarodowa stoi w obliczu bezprecedensowego kryzysu, który wymaga solidarności, wspólnoty i skuteczności. Wyzwania są wspólne, a reakcje należy koordynować. Negocjując kraj kandydujący Turcja i UE są zdecydowane stawić czoła i sprostać istniejącym wyzwaniom w skoordynowany sposób. To wspólne działanie sprawi, że przesłanie Europy będzie silniejsze i bardziej widoczne. Godność ludzka jest podstawą naszego wspólnego wysiłku.

Ten plan działania odzwierciedla porozumienie między Unią Europejską (UE) a Republiką Turcji dotyczące zacieśnienia współpracy w zakresie wsparcia Syryjczyków objętych tymczasową ochroną i zarządzaniem migracjami w ramach skoordynowanych działań mających na celu zaradzenie kryzysowi wywołanemu sytuacją w Syrii. Wynika to z obiadu roboczego UE-Turcja w dniu 17 maja i nieformalnego spotkania szefów państw lub rządów w dniu 23 września 2015 r., Podczas którego przywódcy UE wezwali do zacieśnionego dialogu z Turcją na wszystkich szczeblach. W planie działania określono szereg wspólnych działań, które Unia Europejska (UE) i Republika Turcji powinny pilnie wdrożyć w celu uzupełnienia starań Turcji w zakresie zarządzania sytuacją masowego napływu osób potrzebujących tymczasowej ochrony .

W planie działania próbuje się rozwiązać obecną sytuację kryzysową na trzy sposoby:

(a) poprzez wyeliminowanie pierwotnych przyczyn prowadzących do masowego napływu Syryjczyków,

 (b) poprzez wspieranie Syryjczyków znajdujących się pod tymczasową ochroną i społeczności ich przyjmujących w Turcji (część I)

oraz c) poprzez wzmocnienie współpracy w celu zapobiegania nielegalnym przepływom migracyjnym do UE (część II).

UE i Turcja wspólnie poradzą sobie z tym kryzysem w duchu podziału obciążeń. Plan opiera się na zobowiązaniach podjętych przez Turcję i UE w innych kontekstach, w szczególności w ramach dialogu na temat liberalizacji wizowej i jest z nimi zgodny. W obu częściach określa działania, które mają być realizowane jednocześnie przez Turcję i UE.

Realizacja planu działania będzie wspólnie kierowana i nadzorowana przez Komisję Europejską i wysoką przedstawiciel / wiceprzewodniczącą oraz rząd Turcji przez utworzenie grupy roboczej wysokiego szczebla UE-Turcja ds. Migracji.

 

Część I: Wspieranie Syryjczyków objętych tymczasową ochroną i ich tureckich społeczności przyjmujących

 

Turcja podejmuje godne pochwały wysiłki w celu zapewnienia ogromnej pomocy humanitarnej i wsparcia bezprecedensowemu i stale rosnącemu napływowi osób poszukujących schronienia w Syrii, który do tej pory przekroczył 2,2 miliona. Turcja wydała już ponad 7 miliardów euro ze środków własnych na rozwiązanie tego kryzysu.

W ramach tej części planu działania obie strony podejmą następujące działania:

Strona UE zamierza:

 1. Mobilizować w sposób zrównoważony, odpowiedni do pojawiających się potrzeb, znaczne i konkretne nowe fundusze poza funduszami IPA przydzielonymi lub przewidywanymi dla Turcji, aby wesprzeć Turcję w sprostaniu wyzwaniu związanemu z obecnością Syryjczyków znajdujących się pod tymczasową ochroną. Środki zostaną uruchomione w sposób jak najbardziej elastyczny i najszybszy, zwłaszcza za pośrednictwem funduszu powierniczego UE na wypadek kryzysu w Syrii. Ustalenie priorytetów i obszarów, w których należy je przydzielić, zostanie ustalone wspólnie z władzami tureckimi. Pierwszeństwo będą miały działania zapewniające natychmiastową pomoc humanitarną; zapewnienie wsparcia prawnego, administracyjnego i psychologicznego; wsparcie centrów kultury; zwiększenie samowystarczalności i uczestnictwa w gospodarce oraz ich włączenia społecznego podczas pobytu w Turcji; lepszy dostęp do edukacji na wszystkich poziomach; ale także działania wspierające społeczności goszczące w obszarach takich jak infrastruktura i usługi.
 2. Oprócz środków, które zostaną uruchomione zgodnie z ust. 1, nadal, w ścisłej współpracy z władzami tureckimi, dostarczać natychmiastową i opartą na zasadach pomoc humanitarną za pośrednictwem odpowiednich organizacji humanitarnych w Turcji w celu zaspokojenia najpilniejszych potrzeb humanitarnych na podstawie ich podatność na zagrożenia równolegle i jako uzupełnienie dwustronnych programów współpracy mających na celu zaspokojenie potrzeb wynikających z przedłużającego się kryzysu uchodźczego.
 3. Aby zapewnić efektywne wykorzystanie funduszy określonych w ust. 1 i 2, instytucje UE i Turcja przeprowadzą kompleksową wspólną ocenę potrzeb jako podstawę programowania. Ocena pozwoliłaby na zaprojektowanie odpowiednich działań w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb Syryjczyków objętych tymczasową ochroną oraz społeczności i prowincji, które ich przyjmują, aby pomóc poradzić sobie z napływem ludzi, zwłaszcza pod względem infrastruktury.
 4. Dalej udzielać pomocy, przekraczającej kwotę 4,2 mld EUR już zmobilizowaną przez UE, uchodźcom syryjskim przebywającym w Libanie, Jordanii i Iraku, a także Syryjczykom przesiedlonym w Syrii, aby przyczynić się, między innymi, do osłabienia nacisku czynniki zmuszające ich do przejścia w kierunku Turcji.
 5. Wspierać istniejące schematy i programów przesiedleń w państwach członkowskich i UE.

Turcja zamierza:

 1. Kontynuować i dalej usprawniać skuteczne wdrażania ustawy o cudzoziemcach i ochronie międzynarodowej poprzez przyjęcie niezbędnych przepisów wtórnych i podnoszenie świadomości ich treści wśród wszystkich zainteresowanych stron.
 2. Dalej zapewniać, aby migranci byli rejestrowani i otrzymywali odpowiednie dokumenty obowiązkowo, aby umożliwić zbudowanie silniejszej strategii i systemu zarządzania migracjami.
 3. Kontynuować wysiłki na rzecz przyjęcia i wdrożenia polityk, ustawodawstwa i programów ułatwiających Syryjczykom objętym tymczasową ochroną dostęp do usług publicznych, w tym edukacji uczniów, usług zdrowotnych i udziału w gospodarce na czas ich pobytu w Turcji.
 4. Upewniać się, że osoby wrażliwe będą nadal identyfikowane i otaczane opieką.

Część II: Wzmocnienie współpracy w celu zapobiegania nielegalnej migracji

W ramach tej części planu działania środki będą opierać się na dialogu na temat liberalizacji reżimu wizowego, planie działania w sprawie wiz oraz postanowieniach umowy o readmisji między UE a Turcją. W tym celu obie strony zamierzają podjąć następujące działania:

Strona UE zamierza:

 1. Lepiej informować, we wzajemnie uzgodniony sposób, osoby szukające schronienia w Turcji o ryzyku związanym z nielegalnymi wyjazdami, a także o dostępnych im możliwościach wjazdu w sposób uporządkowany do Unii Europejskiej lub w innych krajach oraz o odpowiednich procedurach zaimplementowano.
 2. Dalej wspierać Turcję w zwiększaniu jej zdolności do zwalczania przemytu migrantów, w szczególności poprzez wzmocnienie zdolności patrolowych i obserwacyjnych tureckiej straży przybrzeżnej, a także innych odpowiednich władz tureckich.
 3. Wspierać współpracę między państwami członkowskimi UE i Turcją w zakresie organizacji wspólnych operacji powrotowych, w tym środków reintegracyjnych, skierowanych do krajów pochodzenia nielegalnych migrantów.
 4. Wspierać w ramach realizacji „Jedwabnego szlaku partnerstwa na rzecz migracji” w rozwoju dialogu i współpracy z władzami zainteresowanych krajów w zakresie zapobiegania nielegalnej migracji, walki z przemytem migrantów i poprawy zarządzania migracją.
 5. Zwiększyć zdolności UE do wymiany informacji z Turcją na temat zwalczania sieci przemytowych poprzez oddelegowanie do Turcji oficera łącznikowego FRONTEX-u, współpracę z oficerami łącznikowymi już rozmieszczonymi przez Turcję w UE oraz z zadowoleniem powitanie mianowania tureckiego oficera łącznikowego w FRONTEX-ie.
 6. Zwiększyć pomoc finansową oferowaną w celu wsparcia Turcji w spełnieniu wymogu „Dialogu na temat liberalizacji reżimu wizowego”, w szczególności poprzez zwiększenie zdolności i rozwój dobrze funkcjonującego systemu azylowego, migracyjnego, wizowego i zintegrowanego zarządzania granicami zgodnie z dialogiem UE-Turcja na temat wiz

Turcja zamierza:

 1. Dalej wzmacniać zdolności przechwytywania tureckiej straży przybrzeżnej, w szczególności poprzez modernizację sprzętu do nadzoru, zwiększenie działalności patrolowej oraz zdolności do poszukiwania i ratowania, w tym poprzez zacieśnienie współpracy z państwami członkowskimi UE.
 2. Zacieśniać współpracę z władzami bułgarskimi i greckimi w celu zapobiegania nielegalnej migracji przez wspólne granice lądowe poprzez skuteczne wdrożenie trójstronnej umowy podpisanej w maju 2015 r. Ustanawiającej wspólne centrum na Capitan Andreevo.
 3. Zacieśnić współpracę i przyspiesz procedury w celu sprawnego przyjmowania nielegalnych migrantów, którzy nie potrzebują ochrony międzynarodowej i zostali przechwyceni, przybywając z terytorium Turcji zgodnie z ustanowionymi dwustronnymi przepisami o readmisji.
 4. Upewnić się, że rozpoczęte procedury azylowe [1] zostały zakończone, aby status uchodźcy został bezzwłocznie przyznany osobom, których wnioski o azyl zostały pozytywnie ocenione.
 5. Zgodnie z wymogami określonymi w planie działania dotyczącym wiz należy dążyć do stopniowego dostosowywania tureckiej polityki wizowej, ustawodawstwa i zdolności administracyjnych, w szczególności w stosunku do krajów stanowiących ważne źródło nielegalnej migracji dla Turcji i UE.
 6. Kontynuować i dalej wzmacniać walkę z siatkami przestępczymi uczestniczącymi w przemycie migrantów i ich likwidacji, w szczególności poprzez zwiększenie współpracy operacyjnej między tureckimi organami ścigania i ich organami oraz ich odpowiednikami z państw członkowskich UE i agencji UE. Obejmowałoby to wzmocnienie niezbędnych zasad wymaganych do ułatwienia wymiany informacji o osobach.
 7. Zintensyfikować wymianę informacji i współpracę z UE i jej państwami członkowskimi. W szczególności będzie ściśle współpracować z oficerami łącznikowymi ds. Imigracji państw członkowskich w Turcji w celu zintensyfikowania walki z sieciami przemytu migrantów oraz przyspieszenia wykrywania fałszywych dokumentów podróży i prawdziwej tożsamości migrantów.
 8. Dalsze zacieśniać współpracę z FRONTEX-em, zwłaszcza w zakresie wymiany informacji poprzez wdrożenie ustaleń roboczych.
 9. Przysłać oficera łącznikowego do Europolu.
 • Opublikowane w dziale Europa
Czytaj więcej...

Rząd Grecji: asymetryczne zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju. Armia rozpoczyna manewry na granicy

Grecja przeżywa niezwykłą i zorganizowaną presję ze strony masowych ruchów ludności - powiedział rzecznik greckiego rządu Stelios Petsas po posiedzeniu Rządowej Rady Spraw Zagranicznych i Obrony.

Petsas dodał, że Turcja kieruje i zachęca do przemieszczania się ludności na terytorium Grecji, co jest sprzeczne z porozumieniem UE-Turcja z 2016 r.
Rzecznik zauważył, że ci ludzie próbują wjechać do Grecji za pomocą przemocy, a zatem kraj ten znajduje się w „aktywnym, poważnym, nadzwyczajnym i asymetrycznym zagrożeniu dla jego bezpieczeństwa”.

Z tego powodu grecki rząd ogłosił, że Grecja podniesie swój maksymalny możliwy poziom bezpieczeństwa na wschodniej granicy kraju, wykorzystując jednostki policyjne i wojskowe. Grecja zawiesi także na miesiąc wszystkie wnioski o azyl osób, które nielegalnie wjechały do kraju.

Petsas poinformował, że Ateny będą wysłać wszystkich nielegalnie wjeżdżających do Grecji do kraju pochodzenia, bez rejestrowania ich danych.

Kraj poprosi również o pomoc w zakresie sprzętu i personelu, aby poradzić sobie z niespotykaną sytuacją na granicy, prosząc o uruchomienie mechanizmu szybkiej interwencji na granicy FRONTEX-u.

W poniedziałek Grecja przeprowadzi ćwiczenia wojskowe przy użyciu ostrej amunicji w pobliżu granicy lądowej Evros z Turcją. Ćwiczenia, które mają się odbyć na posterunkach granicznych w Kipoi i Kastanie, zostały ogłoszone w niedzielę przez 4. Korpus Armii, którego zadaniem jest obrona granic grecko-tureckich w Tracji i na Morzu Egejskim.

Armia wprowadziła zakaz przemieszczania się osób, pojazdów, i przepędzania zwierząt podczas 24-godzinnego ćwiczenia.
Grecja rozmieściła na granicy duże siły zbrojne, starając się wzmocnić ten obszar po tym, jak Turcja pozwoliła tysiącom migrantów przedostać się do Unii Europejskiej w weekend.

Zautomatyzowana wiadomość tekstowa wysłana na telefony komórkowe na północnych obszarach przygranicznych poinformowała, że Grecja maksymalnie zwiększyła swoje bezpieczeństwo, zachęcając ludzi, by nie próbowali wjechać na te tereny.

Grecja zwróci się również o pomoc nadzwyczajną z UE ze względu na wyjątkową sytuację.

Francja jest gotowa zapewnić Grecji natychmiastową pomoc w obronie jej granicy . „Wyrażając pełną solidarność z Grecją i Bułgarią, Francja jest gotowa wnieść wkład w wysiłki krajów europejskich, aby zapewnić im natychmiastową pomoc i ochronę granic. Musimy współpracować, aby uniknąć kryzysu humanitarnego i migracyjnego ” – napisał prezydent Macron na twitterze.

„Stany Zjednoczone uznają prawo Grecji do egzekwowania swoich praw wzdłuż swoich granic”, powiedział urzędnik Departamentu Stanu w odpowiedzi na pytanie Hellas Journal, greckojęzycznej sieci z siedzibą w Nowym Jorku,

++++

Oświadczenie rzecznika rządu Grecji:

„W ostatnich dniach Grecja stała się przedmiotem masowej, zorganizowanej i skoordynowanej presji ruchu ludności na wschodnich granicach lądowych i morskich. Ten ruch jest kierowany i wspierany przez Turcję. Działania te mają miejsce z naruszeniem zobowiązań wynikających ze wspólnego oświadczenia UE-Turcja. Turcja, zamiast kontrolować siatki handlu migrantami i uchodźcami, sama stała się handlarzem"

„Zebrane osoby próbują wjechać na terytorium Grecji siłą, mimo że strona grecka wyjaśniła, że ​​w żaden sposób nie pozwoli na żaden przejazd”,

„Ze względu na skoordynowany i masowy charakter ruch ten jest absolutnie niezwiązany z prawem międzynarodowym dotyczącym azylu, które dotyczy tylko indywidualnych przypadków. W tych okolicznościach obecna sytuacja stanowi aktywne, poważne, wyjątkowe i asymetryczne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego kraju ”.

"osoby zgromadzone na granicy są wykorzystywane przez Turcję, w celu wywierania presji dyplomatycznej', "Grecja niezachwianie skorzysta z suwerennego prawa i konstytucyjnego obowiązku ochrony swojej integralności”.

 Spotkanie KYSEA (Rady ds Zagranicznych i Obrony) podjęło następujące decyzje:

1. Zintensyfikowanie działań mających na celu ochronę wschodnich lądowych i morskich granic kraju przez siły bezpieczeństwa i siły zbrojne do maksymalnego poziomu, aby zapobiec wszelkim nielegalnym wjazdom do kraju.
2. Tymczasowe zawieszenie na jeden miesiąc od dnia podjęcia decyzji o złożeniu nowych wniosków o azyl przez osoby, które nielegalnie wjechały do ​​kraju.
3. Natychmiastowy powrót, tam gdzie to możliwe, osób nielegalnie wjeżdżających na terytorium Grecji do ich kraju pochodzenia, bez rejestrowania ich danych.
4. Wniosek do Fronteksu o rozmieszczenie operacji RABIT w celu ochrony granic zewnętrznych kraju, które są również granicami UE.
5. Natychmiastowe powiadomienie rady ministrów spraw zagranicznych UE o powyższej decyzji oraz powołanie się na art. 78 ust. 3 Traktatu UE, aby można było podjąć tymczasowe środki wsparcia Republiki Greckiej w celu zaradzenia sytuacji nadzwyczajnej spowodowanej nagłym napływem obywateli państw trzecich w ramach solidarności między państwami członkowskimi UE.

 • Opublikowane w dziale Europa
Czytaj więcej...

Borrell zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Rady Spraw Zagranicznych UE

Komunikat Jospeha Borrella, komisarza odpowiedzialnego za politykę zagraniczną UE

„Ciągłe wznawiane walki w Idlibie i wokół niego stanowią poważne zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Powodują cierpienia ludności i mają ogromny wpływ na region i poza nim. Unia Europejska musi podwoić wysiłki, aby rozwiązać ten problem,  ten straszny kryzys ludzki  wszystkimi dostępnymi środkami.

W związku z tym wzywam do nadzwyczajnego posiedzenia Rady do Spraw Zagranicznych w przyszłym tygodniu, aby omówić rozwój sytuacji, w szczególności na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych Grecji.

W ciągu ostatnich dni miałem kontakt z kluczowymi aktorami. Wezwałem do natychmiastowej deeskalacji i trwałego zawieszenia broni, wyraziłem ubolewanie z powodu ofiar śmiertelnych i zaoferowałem wsparcie UE w celu złagodzenia skutków kryzysu.

Istnieje tylko polityczne rozwiązanie tego kryzysu.

Wszyscy, a zwłaszcza reżim syryjski, muszą pilnie ponownie zaangażować się w proces polityczny pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Musimy także nadal mobilizować zasoby, aby zmniejszyć cierpienie ludności cywilnej w celu zapewnienia schronienia, żywności i lekarstw. Państwa członkowskie UE również nadal działaja w tej dziedzinie. Należy zapewnić dostęp do pomocy humanitarnej, w tym do najbardziej oddalonych obszarów, na których znajdują się najbardziej narażeni ludzie. Podkreśliłem to we wszystkich moich kontaktach w ciągu ostatnich dni.

Jednocześnie nadal uważnie śledzimy sytuację migracyjną na naszych granicach zewnętrznych. Porozumienie UE - Turcja musi zostać utrzymane. UE angażuje się we wspieranie Grecji i Bułgarii w rozwiązywaniu tej sytuacji.

Nadzwyczajna Rada do Spraw Zagranicznych w przyszłym tygodniu będzie okazją do skupienia się na najnowszych wydarzeniach i kontynuowania naszej wspólnej pracy na wszystkich frontach. Musimy zadbać o to, aby nasze wspólne działanie miało jak największy wpływ, jeśli chcemy skutecznie zaradzić kryzysowi i przyczynić się do utorowania drogi politycznemu rozwiązaniu.

 • Opublikowane w dziale Europa
Czytaj więcej...

To nie uchodźcy z Syrii! Turcy zwożą na grecką granicę Afgańczyków i Pakistańczyków

Zdecydowana większość emigrantów przywożonych w piątek i sobotę na granicę turecko-grecką autokarami za Stambułu, to obywatele Afganistanu i Pakistanu a nie ogarniętej wojną Syrii. Z relacji przedstawicieli władz greckiego Evros wynika, że wiele z tych osób przebywało w tureckich ośrodkach deportacyjnych, w związku ze sprawami karnymi, które były wobec nich prowadzone.
 • Opublikowane w dziale Europa
Czytaj więcej...

Turcja otworzyła granice. Uchodźcy ruszają do Europy!

Czeka nas nowy kryzys migracyjny. Turcja otworzyła swoje granice i poleciła służbom, aby nie utrudniały ucieczki do Europy syryjskim uchodźcom. Jak donosi korespondentka BBC w Turcjii Silin Girit, tureckie stacje telewizyjne pokazują zdjęcia z Morza Egejskiego, na których uchodźcy wsiadają na łodzie, aby odpłynąć do Grecji. Uchodźcy zbierają się także na granicach lądowych. W 2015 roku, w szczycie kryzysu migracyjnego, ponad 1,8 mln uchodźców przedostało się do UE, a tysiące zginęły w podróży.

 • Opublikowane w dziale Europa
Czytaj więcej...

Unijne sankcje dla kierownictwa Turkish Petroleum w związku z odwiertami na Morzu Śródziemnym

W dniu dzisiejszym (27 lutego) Rada Unii Europejskiej objęła dwie osoby środkami ograniczającymi w związku z prowadzoną przez Turcję nielegalną działalnością wiertniczą we wschodniej części regionu Morza Śródziemnego. Osoby te są odpowiedzialne za planowanie, kierowanie i realizację działań związanych z poszukiwaniem węglowodorów na morzu we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, które nie zostały zatwierdzone przez Republikę Cypryjską, lub są zaangażowane w te działania.
 • Opublikowane w dziale Europa
Czytaj więcej...

Grecja w przypadku inwazji koronawirusa zamknie kościoły i zawiesi organizację imprez

Rząd Grecji podjął decyzję, że w przypadku rozprzestrzeniania się koronawirusa na świecie, lub też w przypadku odnotowania zarażenia wirusem na terenie Grecji wprowadzone zostaną nadzwyczajne środki, które obejmą między innymi zawieszenie działalności kościołów, ograniczenie ruchu środków transportu publicznego, zawieszenie zajęć w szkołach i na uczelniach.

 • Opublikowane w dziale Europa
Czytaj więcej...
Subscribe to this RSS feed

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie