Ponad 100 mln euro na "zielone projekty" w dziewięciu krajach UE

Ponad 100 mln euro na "zielone projekty" w dziewięciu krajach UE

Komisja Europejska ogłosiła dzisiaj (17 lutego), że przeznaczy 101,2 mln euro na inwestycję w najnowsze projekty w ramach programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE). Finansowanie pozwoli wesprzeć dziesięć dużych projektów w dziedzinie środowiska i klimatu. Projekty te przyczynią się do rozwoju gospodarki zrównoważonej i neutralności klimatycznej w Europie. Zostaną one zrealizowane w dziewięciu państwach członkowskich: na Cyprze, w Estonii, Francji, Grecji, Irlandii, na Łotwie, na Słowacji, w Czechach i w Hiszpanii.

Europejski Zielony Ład ma na celu poprawę jakości życia i dobrobytu naszych obywateli, a jednocześnie ma chronić przyrodę i klimat. Projekty programu LIFE od lat odgrywają ważną rolę i wywierają ogromny wpływ w regionach, w których są realizowane. Ogłoszona dzisiaj inwestycja w wysokości 100 mln euro pomoże chronić cenne siedliska przyrodnicze, zapewnić czystość powietrza oraz zmniejszyć zanieczyszczenie w wielu jeziorach i rzekach Europy - powiedział wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans.

Z kolei komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijus Sinkevičius powiedział, że "dzięki projektom zintegrowanym programu LIFE władze państw członkowskich mogą wprowadzić odczuwalne zmiany w środowisku i życiu obywateli". Projekty pomogą państwom członkowskim chronić przyrodę, poprawić jakość powietrza i wody oraz tworzyć bardziej zieloną gospodarkę. Pozwoli to zwiększyć naszą odporność na zmianę klimatu - dodał.

Wśród finansowanych projektów znalazły się:

Ochrona przyrody: projekty zintegrowane w Estonii, Irlandii i na Cyprze pomogą chronić przyrodę europejską oraz poprawić zarządzanie unijną siecią obszarów chronionych Natura 2000 Projekty przyniosą korzyści wielu ważnym siedliskom i gatunkom, takim jak lasy, grunty rolne, użytki zielone, obszary przybrzeżne, torfowiska i owady zapylające. Wspomniane siedliska stanowią również cenne pochłaniacze dwutlenku węgla.

Gospodarka odpadami: realizowany w Grecji projekt na rzecz zapobiegania powstawaniu odpadów oraz ich ponownego wykorzystywania pozwoli zmniejszyć ilość odpadów komunalnych, które trafiają na składowiska. Opracowanie nowych wskaźników i norm dotyczących odpadów pomoże w budowie gospodarki o obiegu zamkniętym.

Jakość powietrza: finansowanie z programu LIFE pomoże Słowacji w przestrzeganiu dyrektyw UE dotyczących jakości powietrza, co zmniejszy narażenie ludności na szkodliwe zanieczyszczenia powietrza. Korzyści z tego odniosą również sąsiadujące z tym państwem Czechy, gdzie występują podobne problemy z jakością powietrza.

Woda: projekty zintegrowane realizowane w dorzeczach pozwolą chronić i podnieść jakość wody w rzekach i jeziorach w Irlandii i na Łotwie. Dzięki temu te państwa będą mogły wypełnić swoje obowiązki określone w unijnej dyrektywie ramowej wodnej.

Przystosowanie się do zmiany klimatu: finansowanie z programu LIFE będzie również wspierać większą odporność na zmianę klimatu. Projekty przyczynią się do tego, by kwestię przystosowania się do zmiany klimatu uwzględniano w planowaniu przestrzennym i innych obszarach polityki w Hiszpanii. Ponadto wniosą wkład do budowania potencjału Francji w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu dzięki rozwiązaniom opartym na zasobach przyrody.

Zrównoważone finansowanie: inny projekt zintegrowany we Francji pozwoli uzupełnić znaczące braki w wiedzy w tej dziedzinie oraz pomoże włączyć zielone produkty finansowe w główny nurt.

Program LIFE to instrument finansowy UE na rzecz środowiska i działań w dziedzinie klimatu, który istnieje od 1992 r. Umożliwił on dofinansowanie ponad 5.400 projektów w Unii Europejskiej i w państwach trzecich. Aktualnie trwa realizacja około 1.100 kolejnych projektów. Budżet programu na lata 2014–2020 wynosi 3,4 mld euro według cen bieżących. Projekty zintegrowane LIFE wprowadzono w 2014 r., aby pomóc państwom członkowskim w przestrzeganiu najważniejszych unijnych przepisów w dziedzinie środowiska, ochrony przyrody i klimatu. W kolejnym długoterminowym budżecie unijnym na lata 2021–2027 Komisja proponuje zwiększenie środków na program LIFE o prawie 60 proc.

powrót do początku

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie