Władze wydziałów prawa polskich uczelni przeciwko niekonstytucyjnym propozycjom PiS

Stanowisko dziekanów wydziałów prawa w sprawie poselskiego projektu ustawy z 12 grudnia 2019 r. 

Jako prawnicy i dziekani wydziałów kształcących przyszłych prawników wyrażamy głębokie zaniepokojenie niekonstytucyjnymi rozwiązaniami proponowanymi w projekcie ustawy z 12 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 69/IX kadencja Sejmu). Uważamy za nasz obowiązek przedstawienie opinii publicznej naszego wspólnego stanowiska oraz zasygnalizowanie osobom sprawującym władzę w państwie, że przyjęcie proponowanych rozwiązań spowoduje podważenie podstawowych zasad ustrojowych, w oparciu o które funkcjonuje Rzeczypospolita Polska, a które wynikają zarówno z Konstytucji, jak i prawa Unii Europejskiej. Efektem wejścia w życie proponowanych zmian będzie nie tylko pogłębienie się już obecnie istniejącego chaosu prawnego, lecz przede wszystkim pozbawienie obywateli realnego prawa do sądu niezależnego i niezawisłego.

  • Opublikowane w dziale Dokumenty
Czytaj więcej...

Wystąpienie Leszka Millera na Konwencji SLD 14 grudnia 2019 roku

Za 4 dni, 18 grudnia, minie 20 lat od pierwszego Kongresu Sojuszu Lewicy Demokratycznej. To było wielkie wydarzenie wnoszące nową jakość i nową dynamikę do polskiej polityki i polskiej lewicy. Dwa lata później SLD, Unia Pracy i inne ugrupowania wchodzące w skład lewicowej koalicji wyborczej w wyborach parlamentarnych odniosły swoje największe, błyskotliwe zwycięstwo.

  • Opublikowane w dziale Dokumenty
Czytaj więcej...

Decyzja RE w sprawie sankcji wobec Turcji 11.11.2019

Decyzja Rady w sprawie środków ograniczających w związku z prowadzonymi przez Turcję bez zezwolenia odwiertami we wschodniej części Morza Śródziemnego

DECYZJA RADY (WPZiB) 2019/1894 z dnia 11 listopada 2019 r.

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29, uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, a także mając na uwadze, co następuje:

  • Opublikowane w dziale Dokumenty
Czytaj więcej...

Memorandum "Przyszłość Palestyny" 1915

"Przyszłość Palestyny" to tajne memorandum przedstawione po raz pierwszy Gabinetowi w styczniu 1915 r. w 2 miesiące po wypowiedzeniu przez Wielką Brytanię wojny Imperium Osmańskiemu. Memorandum „Przyszłość Palestyny”, nazywane jest też „memorandum Samuela” od nazwiska jego autora, Herberta Samuela.
Dokument precyzyjnie przedstawia plany i motywacje Imperium Brytyjskiego dotyczące utworzenia Państwa Żydowskiego w Palestynie

  • Opublikowane w dziale Dokumenty
Czytaj więcej...

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym

Bruksela, dnia 12.9.2018

COM(2018) 640 final

2018/0331(COD)

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym
Wkład Komisji Europejskiej w spotkanie przywódców w
Salzburgu, w dniach 19–20 września 2018 r.

{SEC(2018) 397 final} - {SWD(2018) 408 final} - {SWD(2018) 409 final}

 
  • Opublikowane w dziale Dokumenty
Czytaj więcej...
Subscribe to this RSS feed

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie