Rezolucja RB ONZ nr 550 w sprawie plaży Varosha na Cyprze

Rezolucja RB ONZ nr 550 w sprawie plaży Varosha na Cyprze

Rezolucja 550 (1984) z dnia 11 maja 1984 r

Rada Bezpieczeństwa,

Rozważywszy sytuację na Cyprze na wniosek Rządu Republiki Cypryjskiej,
Po wysłuchaniu oświadczenia Prezydenta Republiki Cypryjskiej,
Biorąc pod uwagę sprawozdanie Sekretarza Generalnego,
Przywołując jego rezolucje 365 (1974). 367 (1975), 541 (1983) i 544 (1983),
Głęboko ubolewając z powodu niewykonania tych rezolucji, w szczególności rezolucji 541 (1983),
Poważnie zaniepokojona dalszymi aktami secesjonizmu w okupowanej części Republiki Cypryjskiej
naruszeniem rezolucji 541 (1983), a mianowicie rzekomą wymianą ambasadorów między Turcją a bezprawną „Turecką Republiką Cypru Północnego” i planowanym przeprowadzeniem „referendum konstytucyjnego” oraz „wyborów”, a także innymi działaniami lub groźbami działań zmierzającymi do dalszego utrwalenia rzekomego
niepodległego państwa i podziału Cypru,
Głęboko zaniepokojona niedawnymi zagrożeniami osiedlenia się w Varosha przez ludzi innych niż jej mieszkańcy,
Potwierdzając swoje stałe poparcie dla Sił Pokojowych ONZ na Cyprze,


1. Potwierdza swoją rezolucję 541 (1983) i wzywa do jej pilnego i skutecznego wdrożenia;
2. Potępia wszelkie działania secesjonistyczne, w tym rzekomą wymianę ambasadorów między Turcją a przywódcami Turków cypryjskich, uznaje je za nielegalne i nieważne i wzywa do ich natychmiastowego wycofania;
3. Ponawia wezwanie do wszystkich państw, aby nie uznawały rzekomego państwa „Tureckiej Republiki Północnego Cypru” utworzonej przez akty secesjonistyczne i apeluje do nich, aby nie ułatwiały ani nie pomagały w żaden sposób wyżej wymienionemu bytowi secesyjnemu;
4. Wzywa wszystkie państwa do poszanowania suwerenności, niezależności, integralności terytorialnej, jedności i niepodzielności Republiki Cypryjskiej;
5. Uważa próby zasiedlenia jakiejkolwiek części Varosha przez osoby inne niż jej mieszkańcy za niedopuszczalne i wzywa do przekazania tego obszaru administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych;
6. Rozważa wszelkie próby ingerencji w status lub rozmieszczenie sił pokojowych ONZ na Cyprze za sprzeciwiające się rezolucjom Organizacji Narodów Zjednoczonych;
7. Zwraca się do Sekretarza Generalnego o wspieranie pilnego wykonania rezolucji Rady Bezpieczeństwa 541 (1983);
8. Potwierdza mandat dobrych usług udzielony Sekretarzowi Generalnemu i zwraca się do niego o podjęcie nowych wysiłków w celu osiągnięcia całościowego rozwiązania problemu cypryjskiego zgodnie z zasadami Karty Stanów Zjednoczonych i postanowieniami dotyczącymi takiego rozstrzygnięcia określonego w odpowiednich rezolucjach Narodów Zjednoczonych, w tym rezolucji 541 (1983) i niniejszej rezolucji;
9. Wzywa wszystkie strony do współpracy z Sekretarzem Generalnym w jego misji dobrych usług;
10. Decyduje o dalszym opanowaniu sytuacji, aby w razie potrzeby podjąć pilne i odpowiednie środki w sprawie niewykonania rezolucji 541 (1983) i niniejszej rezolucji;
11. Zwraca się do Sekretarza Generalnego o popieranie wdrażania niniejszej rezolucji i o złożenie sprawozdania w tej sprawie Radzie Bezpieczeństwa, jak wymagają tego wydarzenia.

Przyjęto na 2539. posiedzeniu 13 głosami za, 1 przeciw (Pakistan), 1 wstrzymujacy się od głosu (Stany Zjednoczone)

Ostatnio edytowane piątek, 09 październik 2020 08:07
powrót do początku

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie