Deklaracja 16 państw UE w sprawie obrony praworządności i demokracji

Deklaracja 16 państw UE w sprawie obrony praworządności i demokracji

Deklaracja Niemiec, Belgii, Danii, Hiszpanii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Irlandii, Włoch, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Holandii, Portugali i Szwecji

(2 kwietnia 2020 r.)

W tej niespotykanej sytuacji państwa członkowskie mogą podejmować nadzwyczajne środki w celu ochrony swoich obywateli i przezwyciężenia kryzysu. Jesteśmy jednak głęboko zaniepokojeni ryzykiem naruszenia zasad praworządności, demokracji i praw podstawowych wynikających z przyjęcia niektórych środków nadzwyczajnych. Środki nadzwyczajne powinny być ograniczone do tego, co jest absolutnie konieczne, mieć charakter proporcjonalny i tymczasowy, podlegać regularnym przeglądom i być zgodne z powyższymi zasadami, a także zobowiązaniami wynikającymi z prawa międzynarodowego. Nie powinny ograniczać wolności wypowiedzi ani wolności prasy. Razem musimy pokonać kryzys i bronić naszych zasad i wartości. Dlatego popieramy inicjatywę Komisji Europejskiej dotyczącą monitorowania środków nadzwyczajnych i ich stosowania w celu zagwarantowania poszanowania podstawowych wartości Unii, i zachęcamy Radę do Spraw Ogólnych do podjęcia tej kwestii we właściwym czasie .

Deklaracja jest otwarta dla wszystkich państw członkowskich, które chcą do niej dołączyć. Wykaz wspierających go państw członkowskich może być stopniowo aktualizowany.

tekst oryginalny: (j.franc.)

Déclaration de l’Allemagne, de la Belgique, du Danemark, de l’Espagne, de l’Estonie, de la Finlande, de la France, de la Grèce, de l’Irlande, de l’Italie, de la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Portugal et de la Suède (2 avril 2020)
Dans cette situation sans précédent, il est légitime que les Etats membres adoptent des mesures extraordinaires pour protéger leurs citoyens et surmonter la crise. Nous sommes toutefois profondément préoccupés par le risque de violation des principes de l’Etat de droit, de la démocratie et des droits fondamentaux découlant de l’adoption de certaines mesures d’urgence. Les mesures d’urgence devraient être limitées à ce qui est strictement nécessaire, être proportionnées et provisoires par nature, faire l’objet d’un réexamen régulier et respecter les principes susmentionnés, ainsi que les obligations du droit international. Elles ne devraient pas restreindre la liberté d’expression ou la liberté de la presse. C’est ensemble que nous devons surmonter cette crise et défendre nos principes et valeurs. Nous soutenons donc l’initiative de la Commission européenne visant à surveiller les mesures d’urgence et leur application afin de garantir le respect des valeurs fondamentales de l’Union, et nous invitons le Conseil Affaires générales à se saisir de la question au moment opportun.

Cette déclaration est ouverte à tous les Etats membres qui souhaitent s’y joindre. La liste des Etats membres la soutenant pourra être actualisée au fur et à mesure.

powrót do początku

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie