Definicja agresji w rezolucji ZO ONZ nr. 3314 z 1974 r.

Definicja agresji w rezolucji ZO ONZ nr. 3314 z 1974 r.

Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych przyjęta przez aklamację na 2319 posiedzeniu plenarnym w dniu 14 grudnia 1974r.

Głosowanie: przyjęte bez głosowania

Ref: 3105 (XXVIII), 2967 (XXVII), 2781 (XXVII), 2644 (XXV), 2549 (XXIV), 2420 (XXIII), 2330 (XXII), 1181 (XII), 895 (IX), 688 (VII ), 599 (VI)

Zgromadzenie Ogólne,
Po rozpatrzeniu sprawozdania Specjalnego Komitetu ds. Definiowania Agresji, ustanowionego zgodnie z jego rezolucją 2330 (XXII) z dnia 18 grudnia 1967 r., Obejmującego prace jego siódmej sesji w dniach od 11 marca do 12 kwietnia 1974 r., w tym projekt definicji agresji przyjęty przez Komitet Specjalny w drodze konsensusu i zalecany do przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne,
Głęboko przekonany, że przyjęcie definicji agresji przyczyni się do wzmocnienia międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa,
1. zatwierdza definicję agresji, której tekst jest załączony do niniejszej rezolucji;
2. wyraża uznanie dla Specjalnego Komitetu ds. Definiowania Agresji za pracę, która doprowadziła do opracowania Definicji Agresji;
3. wzywa wszystkie państwa do powstrzymania się od wszelkich aktów agresji i innego użycia siły sprzecznych z Kartą Narodów Zjednoczonych i Deklaracją w sprawie zasad prawa międzynarodowego dotyczących przyjaznych stosunków i współpracy między państwami zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych ;
4. zwraca uwagę Rady Bezpieczeństwa na przedstawioną poniżej definicję agresji i zaleca, aby w stosownych przypadkach uwzględniła tę definicję jako wskazówkę przy ustalaniu, zgodnie z Kartą, istnienia aktu agresji.

2319. posiedzenie plenarne

14 grudnia 1974 r


2849/5000
Załącznik

Definicja agresji

Zgromadzenie Ogólne,
Opierając się na fakcie, że jednym z podstawowych celów Organizacji Narodów Zjednoczonych jest utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz podejmowanie skutecznych wspólnych działań w celu zapobiegania zagrożeniom pokoju i usuwania ich oraz w celu tłumienia aktów agresji lub innych naruszeń pokoju
Przypominając, że Rada Bezpieczeństwa, zgodnie z art. 39 Karty Narodów Zjednoczonych, ustali istnienie jakiegokolwiek zagrożenia dla pokoju, naruszenia pokoju lub aktu agresji oraz wyda zalecenia lub zdecyduje, jakie środki należy podjąć zgodnie z art. 41 i 42, w celu utrzymania lub przywrócenia międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa,
Przywołując również obowiązek państw na mocy Karty do rozwiązywania sporów międzynarodowych pokojowymi środkami, aby nie zagrażać międzynarodowemu pokojowi, bezpieczeństwu i sprawiedliwości,
Mając na uwadze, że nic w niniejszej Definicji nie może być interpretowane jako w jakikolwiek sposób wpływające na zakres postanowień Karty w odniesieniu do funkcji i uprawnień organów Narodów Zjednoczonych,
Biorąc również pod uwagę, że ponieważ agresja jest najpoważniejszą i najgroźniejszą formą nielegalnego użycia siły, jest bolesna w warunkach stworzonych przez istnienie wszelkiego rodzaju broni masowego rażenia, z możliwym zagrożeniem konfliktem światowym i całą jego katastroficzne konsekwencje, agresję należy określić na obecnym etapie,
Potwierdzając obowiązek państw, by nie używać siły zbrojnej do pozbawienia ludzi prawa do samostanowienia, wolności i niezależności, ani do naruszania integralności terytorialnej,
Potwierdzając również, że terytorium państwa nie zostanie naruszone, ponieważ jest przedmiotem, nawet tymczasowo, okupacji wojskowej lub innych środków przymusu podjętych przez inne państwo z naruszeniem Karty i że nie będzie przedmiotem przejęcia przez inne państwo wynikające z takich środków lub zagrożenie nimi,
Potwierdzając również postanowienia Deklaracji w sprawie zasad prawa międzynarodowego dotyczące przyjaznych stosunków i współpracy między państwami zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych,
Przekonane, że przyjęcie definicji agresji powinno skutkować odstraszaniem potencjalnego agresora, uprościłoby określanie aktów agresji i wdrożenie środków mających na celu ich powstrzymanie, a także ułatwiłoby ochronę praw i prawnie uzasadnionych interesów, oraz udzielanie pomocy ofierze,
Uważając, że chociaż pytanie, czy doszło do aktu agresji, należy rozważyć w świetle wszystkich okoliczności każdego konkretnego przypadku, pożądane jest jednak sformułowanie podstawowych zasad jako wskazówek dla takiego ustalenia,

Przyjmuje następującą definicję agresji:

Artykuł I
Agresja polega na użyciu siły zbrojnej przez państwo przeciwko suwerenności, integralności terytorialnej lub niezależności politycznej innego państwa lub w jakikolwiek inny sposób niezgodny z Kartą Narodów Zjednoczonych, jak określono w niniejszej definicji.

Objaśnienie: W tej definicji termin „państwo”:
(a) jest używany bez uszczerbku dla kwestii uznania lub czy państwo jest członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych;
(b) W stosownych przypadkach obejmuje pojęcie „grupy państw”.

Artykuł 2
Pierwsze użycie siły zbrojnej przez państwo z naruszeniem Karty będzie stanowić dowód prima facie aktu agresji, chociaż Rada Bezpieczeństwa może, zgodnie z Kartą, stwierdzić, że stwierdzenie, że akt agresji został popełniony, nie byłoby być uzasadnione w świetle innych istotnych okoliczności, w tym faktu, że dane czyny lub ich konsekwencje nie mają wystarczającej wagi.

Artykuł 3
Każdy z następujących czynów, niezależnie od wypowiedzenia wojny, z zastrzeżeniem i zgodnie z postanowieniami artykułu 2, kwalifikuje się jako akt agresji:

(a) Inwazja lub atak sił zbrojnych państwa na terytorium innego państwa lub jakakolwiek okupacja wojskowa, jakkolwiek tymczasowa, wynikająca z takiej inwazji lub ataku, lub jakakolwiek aneksja przy użyciu siły terytorium innego państwa lub jego część,
(b) Bombardowanie przez siły zbrojne państwa na terytorium innego państwa lub użycie jakiejkolwiek broni przez państwo na terytorium innego państwa;
(c) Blokada portów lub wybrzeży państwa przez siły zbrojne innego państwa;
(d) Atak sił zbrojnych państwa na siły lądowe, morskie lub powietrzne lub floty morskie i powietrzne innego państwa;
(e) Wykorzystanie sił zbrojnych jednego państwa znajdujących się na terytorium innego państwa za zgodą państwa przyjmującego, sprzeczne z warunkami przewidzianymi w umowie lub jakiekolwiek rozszerzenie ich obecności na tym terytorium po zakończeniu umowy;
(f) Działanie państwa, które zezwoli temu państwu na wykorzystanie jego terytorium, do dyspozycji innego państwa, do popełnienia aktu agresji przeciwko państwu trzeciemu;
(g) Wysłanie przez państwo lub w imieniu państwa uzbrojonych zespołów, grup, nieregularnych lub najemników, którzy dokonują działań sił zbrojnych przeciwko innemu państwu o poważnym znaczeniu w zakresie równym czynom wymienionym powyżej lub jego znaczące zaangażowanie w tym państwie.

Artykuł 4
Wymienione wyżej akty nie są wyczerpujące, a Rada Bezpieczeństwa może ustalić, że inne akty stanowią agresję na podstawie postanowień Karty.

Artykuł 5
1. Żadne rozważania jakiejkolwiek natury, politycznej, ekonomicznej, wojskowej lub innej, nie mogą służyć jako uzasadnienie agresji.
2. Wojna agresji jest zbrodnią przeciwko pokojowi międzynarodowemu. Agresja powoduje odpowiedzialność międzynarodową.
3. Żadne nabycie terytorialne lub specjalna korzyść wynikająca z agresji nie jest lub nie będzie uznana za zgodną z prawem.

Artykuł 6
Żadne z postanowień niniejszej definicji nie może być interpretowane jako w jakikolwiek sposób rozszerzające lub zmniejszające zakres Karty, w tym jej postanowienia dotyczące przypadków, w których użycie siły jest zgodne z prawem.

Artykuł 7
Żadne z postanowień niniejszej definicji, a w szczególności art. 3, nie może w jakikolwiek sposób naruszać prawa do samostanowienia, wolności i niezależności, wynikającego z Karty, narodów, które są siłą pozbawione tego prawa i o których mowa w Deklaracji zasad międzynarodowych Ustawie o przyjaznych stosunkach i współpracy między państwami zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych, szczególnie ludami w reżimach kolonialnych i rasistowskich lub innymi formami obcej dominacji: ani prawem tych narodów do walki w tym celu oraz szukania i otrzymania wsparcia, zgodnie z zasadami Karty i zgodnie z wyżej wymienioną Deklaracją.

Artykuł 8
W ich interpretacji i stosowaniu powyższe przepisy są ze sobą powiązane i każdy przepis należy interpretować w kontekście innych przepisów.

Ostatnio edytowane sobota, 11 styczeń 2020 16:19
powrót do początku

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie