Wspólna deklaracja VIII Szczytu Trójstronnego Cypr - Egipt - Grecja, Nikozja, 21 października 2020 r

 • Opublikowane w dziale Dokumenty

Wspólna deklaracja VIII Szczytu Trójstronnego Cypr - Egipt - Grecja, Nikozja, 21 października 2020 r

My, Nicos Anastasiades, Prezydent Republiki Cypryjskiej, Abdel Fattah El-Sisi, Prezydent Arabskiej Republiki Egiptu i Kyriakos Mitsotakis, premier Republiki Greckiej, spotkaliśmy się w Nikozji na Cyprze 21 października br. 2020, w ramach trójstronnej współpracy i koordynacji między naszymi trzema krajami. Omówiliśmy szeroki zakres zagadnień i ponownie podkreśliliśmy znaczenie wzmożenia naszych wysiłków na rzecz pokoju, stabilności, bezpieczeństwa i dobrobytu we wschodniej części Morza Śródziemnego.

Omówiliśmy bezprecedensowe wyzwanie Covid-19 i ogromny wpływ, jaki pandemia wywiera na systemy społeczne, gospodarcze i zdrowotne na całym świecie. W odniesieniu do trwających wysiłków na rzecz przezwyciężenia kryzysu wymieniliśmy poglądy i doświadczenia na temat najlepszych możliwych praktyk i wyciągniętych wniosków. Skala wyzwania skłoniła przywódców do zbadania możliwości przyszłej współpracy w zakresie zapobiegania i regionalnego zarządzania pandemiami.

Przyjrzeliśmy się najnowszemu stanowisku mechanizmu ambitnej i ciągłej współpracy, który jest uważany za ważny kamień milowy w stosunkach między naszymi trzema krajami. Ponadto omówiliśmy postępy osiągnięte we współpracy sektorowej m.in. w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, energetyki, inwestycji, turystyki, diaspory, ochrony środowiska, ochrony dziedzictwa kulturowego, badań i innowacji oraz edukacji.

Wyraziliśmy chęć dalszego zacieśniania naszej współpracy poprzez szereg umów dotyczących poszukiwań i przesyłu gazu ziemnego, co dodatkowo podkreśla fakt, że odkrycie złóż węglowodorów może służyć jako katalizator stabilności i dobrobytu w regionie. W związku z tym serdecznie powitaliśmy podpisanie statutu Wschodnio-Śródziemnomorskiego Forum Gazowego (EMGF) przez wszystkich siedmiu członków założycieli, który ustanawia EMGF jako organizację regionalną z siedzibą w Kairze, otwartą na wszystkie kraje wyznające te same wartości i cele EMGF i chęć współpracy na rzecz bezpieczeństwa całego regionu i dobrobytu jego narodów. Opierając się na podstawowej zasadzie, zgodnie z którą w pełni szanuje prawa członków do ich zasobów naturalnych, zgodnie z prawem międzynarodowym, EMGF będzie wspierać ich wysiłki na rzecz uwolnienia pełnego potencjału zasobów gazu w regionie i monetyzacji ich rezerw.

Potwierdziliśmy również znaczenie utworzenia projektu EuroAfrica, jako elektroenergetycznego połączenia między sieciami Egiptu, Cypru i Grecji, promującego trójstronną współpracę i zwiększającego bezpieczeństwo dostaw energii nie tylko do krajów zaangażowanych, ale także Europy, ponieważ stworzy autostradę do przesyłu znacznych ilości energii elektrycznej wytwarzanej z gazu z pól wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego, ale także z odnawialnych źródeł energii. Interkonektor elektroenergetyczny EuroAfrica stanowi ważny element strategii przyspieszenia rozwoju wschodnio-śródziemnomorskiego korytarza energetycznego jako nowego alternatywnego źródła dostaw energii z regionu na kontynent europejski i odwrotnie. W związku z tym oczekujemy szybkiego podpisania przez naszych ministrów protokołu ustaleń, który określa ramy współpracy umożliwiające terminową realizację projektu, odzwierciedlając nasze wspólne zaangażowanie w osiągnięcie tego celu.

Potwierdziliśmy nasze zobowiązanie do ustanowienia Stałego Sekretariatu ds. Mechanizmu Trójstronnego między Cyprem, Egiptem i Grecją z siedzibą w Nikozji w sposób, który pozwoli zachować wyjątkowość stosunków między tymi trzema krajami. W tym celu uzgodniliśmy również, że przystąpimy do wyznaczenia przedstawicieli krajów do Sekretariatu najwcześniej, tak aby Sekretariat mógł rozpocząć działalność przed końcem 2020 roku.

Ponownie podkreśliliśmy konieczność wzmożenia międzynarodowych wysiłków na rzecz zwalczania rozprzestrzeniania się terroryzmu i ekstremizmu oraz wezwaliśmy społeczność międzynarodową, w szczególności ONZ, do podjęcia dalszych działań, zgodnie z prawem międzynarodowym, przeciwko wszystkim grupom terrorystycznym, niezależnie od ich form i ideologii, a także podejmowanie konkretnych działań i środków w celu pociągnięcia do odpowiedzialności podmiotów regionalnych, które zapewniają grupom terrorystycznym fundusze, broń, zagranicznym bojownikom terrorystycznym, bezpieczne przystanie, podżeganie i środki masowego przekazu, z wyraźnym naruszeniem odpowiednich rezolucji Rady Bezpieczeństwa.

Wymieniliśmy poglądy na temat ostatnich wydarzeń dotyczących sytuacji w Libii i powtórzyliśmy nasze stanowisko w sprawie potrzeby kompleksowego rozwiązania politycznego. W tym kontekście z zadowoleniem przyjęliśmy Deklarację kairską z 6 czerwca 2020 r., a także ogłoszenie o zawieszeniu broni z 21 sierpnia 2020 r. i uznaliśmy kluczową rolę Egiptu w realizacji tego celu. Wyraziliśmy również nasze zaangażowanie na rzecz jedności, suwerenności i integralności terytorialnej państwa libijskiego oraz potępiliśmy szkodliwą interwencję Turcji w sprawy Libii, z naruszeniem rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1970/2011 i 1973/2011 oraz 2441/2018. Potępiliśmy również eksport broni i sprzętu wojskowego przez Turcję, a także sponsorowanie przez Turcję transferu zagranicznych bojowników terrorystycznych do Libii, co jest jawnym naruszeniem rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2396 (2017).

Powtarzamy, że Memorandum of Understanding w sprawie rozgraniczenia morskich obszarów jurysdykcyjnych na Morzu Śródziemnym oraz Memorandum of Understanding w sprawie współpracy bezpieczeństwa i wojskowej podpisane w listopadzie 2019 roku między Turcją a panem Fayezem El Sarajem są odpowiednio sprzeczne z prawem międzynarodowym i embargiem ONZ na dostawy broni do Libii i obie te kwestie osłabiają stabilność w regionie. Przypomnieliśmy, że protokół ustaleń w sprawie wytyczenia granic jurysdykcji morskich na Morzu Śródziemnym narusza suwerenne prawa państw trzecich, jest niezgodny z Prawem Morza i nie może powodować żadnych konsekwencji prawnych.

Wyraziliśmy nasze zaangażowanie na rzecz jedności, suwerenności, integralności terytorialnej i niezależności państwa syryjskiego. Zdecydowanie odrzucamy i potępiamy turecką inwazję i okupację północno-wschodniej Syrii, która doprowadziła do zmian demograficznych i pogorszyła sytuację w zakresie bezpieczeństwa, intensyfikując przepływ uchodźców i jeszcze bardziej destabilizując szerszy obszar. Ponadto położyliśmy nacisk na wsparcie międzynarodowych przedsięwzięć określonych w rezolucji RB ONZ nr 2254 i komunikacie genewskim, które wzmacniają polityczne rozwiązanie konfliktu w sposób integracyjny.

W kwestii palestyńskiej powtórzyliśmy potrzebę osiągnięcia wszechstronnego, sprawiedliwego i trwałego pokoju opartego na rozwiązaniu dwupaństwowym, zgodnie z odpowiednimi rezolucjami ONZ, oraz ustanowieniu suwerennego, trwałego i przylegającego państwa palestyńskiego w granicach i ze Wschodnią Jerozolimą jako stolicą, żyjącą w pokoju ze wszystkimi sąsiadami. Ponadto z zadowoleniem przyjęliśmy niedawne porozumienia normalizacyjne, które Izrael podpisał odpowiednio ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Bahrajnem i wierzymy, że stanowią one pozytywny wkład w osiągnięcie pokoju i stabilności na Bliskim Wschodzie.

Potwierdziliśmy nasze niezachwiane poparcie dla wysiłków rządu Republiki Cypryjskiej zmierzających do znalezienia kompleksowego, sprawiedliwego i realnego rozwiązania problemu cypryjskiego w oparciu o odpowiednie rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ i prawo międzynarodowe. Potępiliśmy działania Turcji w Varosha z naruszeniem odpowiednich rezolucji Rady Bezpieczeństwa i wezwaliśmy Turcję do zaprzestania jej prowokacyjnych działań, przestrzegania w szczególności rezolucji ONZ 550 (1984) i 789 (1992) oraz do konstruktywnego i konkretnego wkładu we wznowienie zorganizowanych oraz zorientowane na wyniki negocjacje w celu wszechstronnego i trwałego rozwiązania problemu cypryjskiego na podstawie odpowiednich rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Takie rozwiązanie musi być zgodne ze zdolnością Republiki Cypryjskiej jako państwa członkowskiego UE i w pełni gwarantować jej niezależność, suwerenność, integralność terytorialną i bezpieczeństwo. W tym celu wygaśnięcie anachronicznych uzgodnień dotyczących bezpieczeństwa i wycofanie obcych sił pozostaje warunkiem sine qua non Republiki Cypryjskiej jako suwerennego państwa. Podkreśliliśmy, że Organizacja Narodów Zjednoczonych pozostaje jedynymi ramami, dzięki którym można osiągnąć porozumienie.

Wyraziliśmy głębokie zaniepokojenie niedawną eskalacją w strefach morskich we wschodniej części Morza Śródziemnego i zwiększoną militaryzacją obszaru, który zagraża szerszej stabilności, pokojowi i bezpieczeństwu na Morzu Śródziemnym. Zdecydowanie potępiliśmy nielegalne wiercenia i operacje sejsmiczne Turcji w cypryjskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej (WSE)/ na szelfie kontynentalnym, na obszarach morskich wyznaczonych już zgodnie z prawem międzynarodowym, w tym między Republiką Cypryjską a Arabską Republiką Egiptu, w umowie o delimitacji WSE z 2003 r. potępiliśmy również ciągłe naruszanie greckiej narodowej przestrzeni powietrznej i wód terytorialnych na Morzu Egejskim oraz nielegalną działalność Turcji na obszarach leżących na greckim szelfie kontynentalnym, z naruszeniem prawa międzynarodowego. Podkreśliliśmy znaczenie poszanowania suwerenności i suwerennych praw każdego państwa w jego strefach morskich zgodnie z prawem międzynarodowym i odzwierciedleniem Konwencji ONZ o prawie morza (UNCLOS) i wezwaliśmy Turcję do trwałego powstrzymania się od takiego działania w przyszłości co pomoże stworzyć warunki sprzyjające dialogowi, którego nie można prowadzić w agresywnym środowisku lub pod groźbą użycia siły.

Podkreśliliśmy, że kwestią delimitacji szelfu kontynentalnego i wyłącznej strefy ekonomicznej należy się zająć poprzez dialog i negocjacje w dobrej wierze, z pełnym poszanowaniem prawa międzynarodowego. W związku z tym wzywamy Turcję do przyjęcia zaproszenia Cypru do podjęcia negocjacji, w dobrej wierze i z pełnym poszanowaniem prawa międzynarodowego, w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie rozgraniczenia morza między ich odpowiednimi wybrzeżami lub do przedłożenia tej kwestii do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. W tym samym duchu z zadowoleniem przyjęliśmy podpisanie i wejście w życie Umowy o wyznaczeniu wyłącznej strefy ekonomicznej między Grecją a Egiptem, ważnej umowy, która została zawarta w pełnej zgodności z prawem międzynarodowym odzwierciedlonym w UNCLOS, ponieważ przyczynia się do stabilności i bezpieczeństwa w region wschodniej części Morza Śródziemnego.

Omówiliśmy ostatnie wydarzenia w negocjacjach w sprawie Etiopskiej Tamy Wielkiego Odrodzenia (GERD) i wyraziliśmy głębokie zaniepokojenie, że negocjacje między Egiptem, Etiopią i Sudanem pod auspicjami Unii Afrykańskiej nie przyniosły efektów. Podkreśliliśmy, że negocjacje między państwami nadbrzeżnymi muszą być kontynuowane i powtórzyliśmy, że poprzednie porozumienia, zwłaszcza Deklaracja zasad z 2015 r., Która zobowiązuje Egipt, Etiopię i Sudan do osiągnięcia porozumienia w sprawie wypełnienia i funkcjonowania GERD, powinny zostać utrzymane, a spowodować znaczną szkodę. Zasada sprawiedliwego i rozsądnego wykorzystania oraz zasada współpracy powinny pozostać podstawą osiągnięcia uczciwego i wyważonego porozumienia.

Ponownie podkreśliliśmy znaczenie zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego regionu Morza Śródziemnego i Bliskiego Wschodu oraz podkreśliliśmy nasze postanowienie, aby zapobiegać nielegalnemu handlowi dobrami kulturowymi, w tym dobrami pochodzącymi z obszarów objętych konfliktem zbrojnym na Bliskim Wschodzie i zachęcać do tego pomóc wprowadzić zakaz nielegalnego handlu i wspierać zwrot tych nieruchomości. Potwierdziliśmy również, że jesteśmy zdecydowani zająć się kwestią ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego we wschodniej części Morza Śródziemnego przed nielegalnymi wykopaliskami i szkodami, które mogą być spowodowane innymi działaniami, poprzez opracowanie Porozumienia. Należy zwrócić szczególną uwagę na obszary wymiany know-how i seminariów szkoleniowych.

Potwierdziliśmy naszą determinację do współpracy na rzecz osiągnięcia wzmocnionego partnerstwa UE-Egipt korzystnego dla obu stron oraz silniejszego zaangażowania strategicznego w obszarach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. W związku z tym z zadowoleniem przyjęliśmy pierwszą wizytę Wysokiego Przedstawiciela UE Borrella w Kairze jako ważny krok w kierunku dalszego zacieśniania stosunków UE-Egipt.

Z okazji 25. rocznicy procesu barcelońskiego podkreśliliśmy znaczenie Unii na rzecz regionu Morza Śródziemnego jako narzędzia intensyfikacji współpracy między dwoma wybrzeżami Morza Śródziemnego. Podkreśliliśmy również strategiczne znaczenie południowego sąsiedztwa i zgodziliśmy się ściśle współpracować na rzecz odnowienia partnerstwa między UE i jej państwami członkowskimi a krajami południowego regionu Morza Śródziemnego.

Podkreśliliśmy wspólną odpowiedzialność „partnerów międzynarodowych” w zajmowaniu się pierwotnymi przyczynami nielegalnej migracji, w tym w wymiarze społeczno-ekonomicznym i perspektywie bezpieczeństwa. Ponadto dostrzegliśmy potencjalne obszary współpracy w zakresie zjawiska migracji, w tym migracji zarobkowej, biorąc pod uwagę trendy demograficzne na dwóch wybrzeżach Morza Śródziemnego. Podkreśliliśmy również osiągnięcia Egiptu w zaprzestaniu wszelkich prób nielegalnej migracji przez jego wybrzeża od września 2016 r., Zajmując się jednocześnie innymi wymiarami problemu, od kompleksowego podejścia po krajowe strategie zwalczania nielegalnej migracji i handlu ludźmi. Wyraziliśmy poważne zaniepokojenie faktem, że na szlaku wschodnio-śródziemnomorskim istnieje ciągła presja przepływów migracyjnych.

Zachęceni dotychczasowymi pozytywnymi wynikami i przekonani o strategicznym znaczeniu trójstronnej współpracy między naszymi trzema krajami, wyraziliśmy zdecydowaną wolę dalszej ścisłej współpracy w kwestiach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania z korzyścią dla naszych narodów i mieszkańców całego regionu.

Uzgodniliśmy, że następny trójstronny szczyt odbędzie się w Grecji. w pierwszej / drugiej połowie 2021 r.

Czytaj więcej...

Liga Arabska potępia zagraniczną interwencję w Libii

 • Opublikowane w dziale Świat

Nadzwyczajne spotkanie Ligi Arabskiej w sprawie Libii, o które wystąpił Egipt, odbyło się we wtorek 23 czerwca. Sekretarz generalny Ahmed Abul-Gheit potępił wszelkiego rodzaju interwencje zagraniczne w Libii, ostrzegając że doprowadzą one do przedłużenia trwającego konfliktu.

„Libia przechodzi krytyczny etap, który rozrywa kraj na strzępy… Ten konflikt od lat odbija się na Libijczykach, jego eskalacje oddalają kraj od osiągnięcia kompleksowego rozwiązania pokojowego, a jego skutki zagrażają bezpieczeństwu i integralności terytorialnej Libii, a także bezpieczeństwu i stabilności państw sąsiadujących i narodu arabskiego”

„Byliśmy – zaniepokojeni i niezadowoleni – z rosnącej internacjonalizacji kryzysu w Libii wraz z rażącym rozszerzeniem zagranicznych interwencji wojskowych w konflikcie; łamaniem zakazu zbrojeń oraz systematycznym sprowadzaniem najemników i zagranicznych bojowników. To zmieniło Libię - w kolejny cel zagranicznej interwencji skierowanej przeciwko państwu członkowskiemu Ligi - dodał Abul-Gheit.

Sekretarz generalny ogłosił pakiet zasad, które muszą zostać przyjęte przez libijskie strony konfliktu:

1) Zachowanie suwerenności, niepodległości, integralności terytorialnej i jedności narodowej Libii.

2) Potępienie wszelkich form zagranicznej interwencji.

3) Jedynym sposobem na zakończenie kryzysu w Libii jest zintegrowane rozwiązanie polityczne.

4) Konieczność zawieszenia broni.

5) Wszelkie próby osiągnięcia zawieszenia broni bez wyraźnego zobowiązania do wycofania najemników i zagranicznych bojowników oraz bojówek nie powiodą się ani nie zostaną poparte.

6) Z zadowoleniem przyjmuje się wszelkie wysiłki, zwłaszcza arabskie, podejmowane w celu wznowienia poważnego dialogu politycznego prowadzonego przez Libijczyków i sponsorowanego przez ONZ.

Następnie przewodniczący Ligi pochwalił Deklarację Kairską, ponieważ oferowała ona szczegółową ścieżkę postepowania dla pokojowego procesu politycznego.

Czytaj więcej...

Porozumienia UE z Turcją w sprawie zahamowania nielegalnej migracji 2015/2016

 • Opublikowane w dziale Europa

18 marca 2016 r. Rada Europejska i Turcja osiągnęły porozumienie mające na celu powstrzymanie napływu nielegalnej migracji przez Turcję do Europy. Zgodnie z oświadczeniem UE-Turcja wszyscy nowi nielegalni migranci i osoby ubiegające się o azyl przybywające z Turcji na wyspy greckie i których wnioski o azyl zostały uznane za niedopuszczalne, powinny zostać zwrócone do Turcji.

Porozumienie odbyło się po serii spotkań z Turcją od listopada 2015 r. Poświęconych pogłębieniu stosunków między Turcją a UE, a także wzmocnieniu ich współpracy w sprawie kryzysu migracyjnego, w szczególności wspólny plan działania UE-Turcja uruchomiony 29 listopada 2015 r. I 7 marca 2016 r. Oświadczenie UE-Turcja. Ponadto w dniu 15 grudnia 2015 r. Komisja zaproponowała dobrowolny program przyjmowania uchodźców z Syrii w Turcji.

Aby przełamać model biznesowy przemytników i zaoferować migrantom alternatywę dla narażenia życia, w marcu 2016 r. UE i Turcja podjęły decyzję o współpracy w celu położenia kresu nielegalnej migracji z Turcji do UE. W tym celu UE i Turcja uzgodniły, że:

1) Wszyscy nowi migranci o nieuregulowanym statusie podróżujący z Turcji na wyspy greckie od 20 marca 2016 r. Zostaną zwróceni do Turcji;

2) Za każdego Syryjczyka powracającego do Turcji z wysp greckich inny Syryjczyk zostanie przesiedlony do UE;

3) Turcja podejmie wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec otwarciu nowych morskich lub lądowych tras nielegalnej migracji z Turcji do UE;

4) Po zakończeniu lub znacznym ograniczeniu nielegalnych przejazdów między Turcją a UE uruchomi się program dobrowolnego przyjmowania ze względów humanitarnych;

5) Realizacja planu dotyczącego liberalizacji reżimu wizowego zostanie przyspieszona w celu zniesienia wymogów wizowych dla obywateli tureckich najpóźniej do końca czerwca 2016 r. Turcja podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu spełnienia pozostałych wymogów;

6) UE, w ścisłej współpracy z Turcją, przyspieszy wypłatę pierwotnie przyznanych 3 mld EUR w ramach Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji. Gdy zasoby te zostaną w pełni wykorzystane, UE zmobilizuje dodatkowe fundusze w ramach instrumentu do dodatkowych 3 mld EUR do końca 2018 r .;

7) UE i Turcja z zadowoleniem przyjęły trwające prace nad unowocześnieniem unii celnej.

8) Proces akcesyjny zostanie przywrócony do życia; rozdział 33 zostanie otwarty podczas holenderskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, a prace przygotowawcze nad otwarciem innych rozdziałów będą kontynuowane w przyspieszonym tempie;

9) UE i Turcja będą działać na rzecz poprawy warunków humanitarnych w Syrii.

Ponadto Turcja zgodziła się zaakceptować szybki powrót wszystkich migrantów, którzy nie potrzebują międzynarodowej ochrony, przechodzących z Turcji do Grecji, i przyjąć z powrotem wszystkich nielegalnych migrantów zatrzymanych na wodach tureckich. Turcja i UE postanowiły zintensyfikować środki przeciwko przemytnikom migrantów iz zadowoleniem przyjęły ustanowienie działań NATO na Morzu Egejskim.

Ponadto Unia Europejska zaczęła wypłacać 3 mld euro z Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji na konkretne projekty; poczyniono także postępy w zakresie liberalizacji reżimu wizowego i rozmów akcesyjnych, w tym otwarcia rozdziału 17 w grudniu 2015 r. We wrześniu 2016 r. Komisja Europejska ogłosiła utworzenie „nadzwyczajnej sieci bezpieczeństwa socjalnego” w wysokości 348 mln EUR od października 2016 r. Nawet milion najbardziej narażonych uchodźców będzie w stanie zaspokoić swoje podstawowe potrzeby, otrzymując comiesięczne przelewy gotówkowe za pomocą karty elektronicznej.

 

 

EU-Turcja wspólny plan działania (w sprawie migracji)

 

Wyzwania są wspólne, a reakcje należy koordynować. Negocjując kraj kandydujący Turcja i UE są zdecydowane stawić czoła i sprostać istniejącym wyzwaniom w skoordynowany sposób.

 

Uzgodnione ad referenda

 

Wprowadzenie

 

Społeczność międzynarodowa stoi w obliczu bezprecedensowego kryzysu, który wymaga solidarności, wspólnoty i skuteczności. Wyzwania są wspólne, a reakcje należy koordynować. Negocjując kraj kandydujący Turcja i UE są zdecydowane stawić czoła i sprostać istniejącym wyzwaniom w skoordynowany sposób. To wspólne działanie sprawi, że przesłanie Europy będzie silniejsze i bardziej widoczne. Godność ludzka jest podstawą naszego wspólnego wysiłku.

Ten plan działania odzwierciedla porozumienie między Unią Europejską (UE) a Republiką Turcji dotyczące zacieśnienia współpracy w zakresie wsparcia Syryjczyków objętych tymczasową ochroną i zarządzaniem migracjami w ramach skoordynowanych działań mających na celu zaradzenie kryzysowi wywołanemu sytuacją w Syrii. Wynika to z obiadu roboczego UE-Turcja w dniu 17 maja i nieformalnego spotkania szefów państw lub rządów w dniu 23 września 2015 r., Podczas którego przywódcy UE wezwali do zacieśnionego dialogu z Turcją na wszystkich szczeblach. W planie działania określono szereg wspólnych działań, które Unia Europejska (UE) i Republika Turcji powinny pilnie wdrożyć w celu uzupełnienia starań Turcji w zakresie zarządzania sytuacją masowego napływu osób potrzebujących tymczasowej ochrony .

W planie działania próbuje się rozwiązać obecną sytuację kryzysową na trzy sposoby:

(a) poprzez wyeliminowanie pierwotnych przyczyn prowadzących do masowego napływu Syryjczyków,

 (b) poprzez wspieranie Syryjczyków znajdujących się pod tymczasową ochroną i społeczności ich przyjmujących w Turcji (część I)

oraz c) poprzez wzmocnienie współpracy w celu zapobiegania nielegalnym przepływom migracyjnym do UE (część II).

UE i Turcja wspólnie poradzą sobie z tym kryzysem w duchu podziału obciążeń. Plan opiera się na zobowiązaniach podjętych przez Turcję i UE w innych kontekstach, w szczególności w ramach dialogu na temat liberalizacji wizowej i jest z nimi zgodny. W obu częściach określa działania, które mają być realizowane jednocześnie przez Turcję i UE.

Realizacja planu działania będzie wspólnie kierowana i nadzorowana przez Komisję Europejską i wysoką przedstawiciel / wiceprzewodniczącą oraz rząd Turcji przez utworzenie grupy roboczej wysokiego szczebla UE-Turcja ds. Migracji.

 

Część I: Wspieranie Syryjczyków objętych tymczasową ochroną i ich tureckich społeczności przyjmujących

 

Turcja podejmuje godne pochwały wysiłki w celu zapewnienia ogromnej pomocy humanitarnej i wsparcia bezprecedensowemu i stale rosnącemu napływowi osób poszukujących schronienia w Syrii, który do tej pory przekroczył 2,2 miliona. Turcja wydała już ponad 7 miliardów euro ze środków własnych na rozwiązanie tego kryzysu.

W ramach tej części planu działania obie strony podejmą następujące działania:

Strona UE zamierza:

 1. Mobilizować w sposób zrównoważony, odpowiedni do pojawiających się potrzeb, znaczne i konkretne nowe fundusze poza funduszami IPA przydzielonymi lub przewidywanymi dla Turcji, aby wesprzeć Turcję w sprostaniu wyzwaniu związanemu z obecnością Syryjczyków znajdujących się pod tymczasową ochroną. Środki zostaną uruchomione w sposób jak najbardziej elastyczny i najszybszy, zwłaszcza za pośrednictwem funduszu powierniczego UE na wypadek kryzysu w Syrii. Ustalenie priorytetów i obszarów, w których należy je przydzielić, zostanie ustalone wspólnie z władzami tureckimi. Pierwszeństwo będą miały działania zapewniające natychmiastową pomoc humanitarną; zapewnienie wsparcia prawnego, administracyjnego i psychologicznego; wsparcie centrów kultury; zwiększenie samowystarczalności i uczestnictwa w gospodarce oraz ich włączenia społecznego podczas pobytu w Turcji; lepszy dostęp do edukacji na wszystkich poziomach; ale także działania wspierające społeczności goszczące w obszarach takich jak infrastruktura i usługi.
 2. Oprócz środków, które zostaną uruchomione zgodnie z ust. 1, nadal, w ścisłej współpracy z władzami tureckimi, dostarczać natychmiastową i opartą na zasadach pomoc humanitarną za pośrednictwem odpowiednich organizacji humanitarnych w Turcji w celu zaspokojenia najpilniejszych potrzeb humanitarnych na podstawie ich podatność na zagrożenia równolegle i jako uzupełnienie dwustronnych programów współpracy mających na celu zaspokojenie potrzeb wynikających z przedłużającego się kryzysu uchodźczego.
 3. Aby zapewnić efektywne wykorzystanie funduszy określonych w ust. 1 i 2, instytucje UE i Turcja przeprowadzą kompleksową wspólną ocenę potrzeb jako podstawę programowania. Ocena pozwoliłaby na zaprojektowanie odpowiednich działań w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb Syryjczyków objętych tymczasową ochroną oraz społeczności i prowincji, które ich przyjmują, aby pomóc poradzić sobie z napływem ludzi, zwłaszcza pod względem infrastruktury.
 4. Dalej udzielać pomocy, przekraczającej kwotę 4,2 mld EUR już zmobilizowaną przez UE, uchodźcom syryjskim przebywającym w Libanie, Jordanii i Iraku, a także Syryjczykom przesiedlonym w Syrii, aby przyczynić się, między innymi, do osłabienia nacisku czynniki zmuszające ich do przejścia w kierunku Turcji.
 5. Wspierać istniejące schematy i programów przesiedleń w państwach członkowskich i UE.

Turcja zamierza:

 1. Kontynuować i dalej usprawniać skuteczne wdrażania ustawy o cudzoziemcach i ochronie międzynarodowej poprzez przyjęcie niezbędnych przepisów wtórnych i podnoszenie świadomości ich treści wśród wszystkich zainteresowanych stron.
 2. Dalej zapewniać, aby migranci byli rejestrowani i otrzymywali odpowiednie dokumenty obowiązkowo, aby umożliwić zbudowanie silniejszej strategii i systemu zarządzania migracjami.
 3. Kontynuować wysiłki na rzecz przyjęcia i wdrożenia polityk, ustawodawstwa i programów ułatwiających Syryjczykom objętym tymczasową ochroną dostęp do usług publicznych, w tym edukacji uczniów, usług zdrowotnych i udziału w gospodarce na czas ich pobytu w Turcji.
 4. Upewniać się, że osoby wrażliwe będą nadal identyfikowane i otaczane opieką.

Część II: Wzmocnienie współpracy w celu zapobiegania nielegalnej migracji

W ramach tej części planu działania środki będą opierać się na dialogu na temat liberalizacji reżimu wizowego, planie działania w sprawie wiz oraz postanowieniach umowy o readmisji między UE a Turcją. W tym celu obie strony zamierzają podjąć następujące działania:

Strona UE zamierza:

 1. Lepiej informować, we wzajemnie uzgodniony sposób, osoby szukające schronienia w Turcji o ryzyku związanym z nielegalnymi wyjazdami, a także o dostępnych im możliwościach wjazdu w sposób uporządkowany do Unii Europejskiej lub w innych krajach oraz o odpowiednich procedurach zaimplementowano.
 2. Dalej wspierać Turcję w zwiększaniu jej zdolności do zwalczania przemytu migrantów, w szczególności poprzez wzmocnienie zdolności patrolowych i obserwacyjnych tureckiej straży przybrzeżnej, a także innych odpowiednich władz tureckich.
 3. Wspierać współpracę między państwami członkowskimi UE i Turcją w zakresie organizacji wspólnych operacji powrotowych, w tym środków reintegracyjnych, skierowanych do krajów pochodzenia nielegalnych migrantów.
 4. Wspierać w ramach realizacji „Jedwabnego szlaku partnerstwa na rzecz migracji” w rozwoju dialogu i współpracy z władzami zainteresowanych krajów w zakresie zapobiegania nielegalnej migracji, walki z przemytem migrantów i poprawy zarządzania migracją.
 5. Zwiększyć zdolności UE do wymiany informacji z Turcją na temat zwalczania sieci przemytowych poprzez oddelegowanie do Turcji oficera łącznikowego FRONTEX-u, współpracę z oficerami łącznikowymi już rozmieszczonymi przez Turcję w UE oraz z zadowoleniem powitanie mianowania tureckiego oficera łącznikowego w FRONTEX-ie.
 6. Zwiększyć pomoc finansową oferowaną w celu wsparcia Turcji w spełnieniu wymogu „Dialogu na temat liberalizacji reżimu wizowego”, w szczególności poprzez zwiększenie zdolności i rozwój dobrze funkcjonującego systemu azylowego, migracyjnego, wizowego i zintegrowanego zarządzania granicami zgodnie z dialogiem UE-Turcja na temat wiz

Turcja zamierza:

 1. Dalej wzmacniać zdolności przechwytywania tureckiej straży przybrzeżnej, w szczególności poprzez modernizację sprzętu do nadzoru, zwiększenie działalności patrolowej oraz zdolności do poszukiwania i ratowania, w tym poprzez zacieśnienie współpracy z państwami członkowskimi UE.
 2. Zacieśniać współpracę z władzami bułgarskimi i greckimi w celu zapobiegania nielegalnej migracji przez wspólne granice lądowe poprzez skuteczne wdrożenie trójstronnej umowy podpisanej w maju 2015 r. Ustanawiającej wspólne centrum na Capitan Andreevo.
 3. Zacieśnić współpracę i przyspiesz procedury w celu sprawnego przyjmowania nielegalnych migrantów, którzy nie potrzebują ochrony międzynarodowej i zostali przechwyceni, przybywając z terytorium Turcji zgodnie z ustanowionymi dwustronnymi przepisami o readmisji.
 4. Upewnić się, że rozpoczęte procedury azylowe [1] zostały zakończone, aby status uchodźcy został bezzwłocznie przyznany osobom, których wnioski o azyl zostały pozytywnie ocenione.
 5. Zgodnie z wymogami określonymi w planie działania dotyczącym wiz należy dążyć do stopniowego dostosowywania tureckiej polityki wizowej, ustawodawstwa i zdolności administracyjnych, w szczególności w stosunku do krajów stanowiących ważne źródło nielegalnej migracji dla Turcji i UE.
 6. Kontynuować i dalej wzmacniać walkę z siatkami przestępczymi uczestniczącymi w przemycie migrantów i ich likwidacji, w szczególności poprzez zwiększenie współpracy operacyjnej między tureckimi organami ścigania i ich organami oraz ich odpowiednikami z państw członkowskich UE i agencji UE. Obejmowałoby to wzmocnienie niezbędnych zasad wymaganych do ułatwienia wymiany informacji o osobach.
 7. Zintensyfikować wymianę informacji i współpracę z UE i jej państwami członkowskimi. W szczególności będzie ściśle współpracować z oficerami łącznikowymi ds. Imigracji państw członkowskich w Turcji w celu zintensyfikowania walki z sieciami przemytu migrantów oraz przyspieszenia wykrywania fałszywych dokumentów podróży i prawdziwej tożsamości migrantów.
 8. Dalsze zacieśniać współpracę z FRONTEX-em, zwłaszcza w zakresie wymiany informacji poprzez wdrożenie ustaleń roboczych.
 9. Przysłać oficera łącznikowego do Europolu.
Czytaj więcej...
Subscribe to this RSS feed

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie