Doktryna Gierasimowa

Doktryna Gierasimowa

Współcześnie wiele osób mówi i nawet wiele pisze o "doktrynie Gierasimowa", która jest podstawą używania przez Rosję asymetrycznych, hybrydowych i pozawojennych metod prowadzenia konfliktu (w tym konfliktu zbrojnego). Niestety niewiele z nich czytało ów tekst Gierasimowa w oryginale, a  zna go jedynie przez omówienia lub opracowania. Tu dokładne tłumaczenie artykułu autorstwa Gierasimowa, który stanowi podstawy owej doktryny.

(W marcu 2019 r Gierasimow wygłosił wykład na Akademii Nauk Wojennych z nowa wersją czy raczej rozwinięciem swojej pierwotnej idei. Ten tekst - opublikujemy wkrótce. Redakcja)

-----

Wartość nauki w prognozowaniu. Nowe wyzwania wymagają ponownego przemyślenia form i metod prowadzenia wojny

Pod koniec stycznia odbyło się walne zgromadzenie AVN. W jego pracach uczestniczyli przedstawiciele rządu i kierownictwo Sił Zbrojnych RF. Zwracamy uwagę na główne punkty raportu szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej na temat „Główne trendy w rozwoju form i metod użycia sił zbrojnych, pilne zadania nauk wojskowych w celu ich ulepszenia”.

W XXI wieku istnieje tendencja do zatarcia różnic między stanem wojny a pokojem. Wojny nie są już deklarowane, ale kiedy się rozpoczynają, nie idą zgodnie z naszym zwykłym wzorcem.
Doświadczenie konfliktów zbrojnych, w tym związanych z tak zwanymi rewolucjami kolorowymi w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie, potwierdza, że całkowicie prosperujące państwo w ciągu miesięcy, a nawet dni może zamienić się w arenę zaciętej walki zbrojnej, stać się ofiarą zagranicznej interwencji, pogrążyć się w otchłani chaosu , katastrofy humanitarnej i wojny domowej.

Lekcje z arabskiej wiosny

Oczywiście najłatwiej jest powiedzieć, że wydarzenia „arabskiej wiosny” nie są wojną, dlatego my, wojsko, nie musimy jej zatem badać. A może wręcz przeciwnie - czy te wydarzenia są typową wojną XXI wieku?

Pod względem skali ofiar i zniszczeń, katastrofalnych konsekwencji społecznych, ekonomicznych i politycznych, tego rodzaju konflikty nowego rodzaju są porównywalne z konsekwencjami prawdziwej wojny.

A same „zasady wojny” uległy znacznej zmianie. Wzrosła rola metod pozamilitarnych w osiąganiu celów politycznych i strategicznych, które w niektórych przypadkach znacznie przewyższyły siłę broni pod względem skuteczności.

Akcent stosowanych metod konfrontacji przesuwa się w kierunku powszechnego stosowania politycznych, gospodarczych, informacyjnych, humanitarnych i innych środków pozamilitarnych realizowanych z wykorzystaniem potencjału protestacyjnego ludności. Całości dopełniają tajne środki wojskowe, w tym wdrażanie działań informacyjnych i działań sił specjalnych. Otwarte użycie siły jest często maskowane jako utrzymywanie pokoju i rozwiązywanie kryzysów tylko na pewnym etapie, głównie w celu osiągnięcia ostatecznego sukcesu w konflikcie.

Powstają naturalne pytania: czym jest współczesna wojna, na co armia powinna być przygotowana, w co powinna być uzbrojona? Tylko odpowiadając na nie, możemy określić kierunek budowy i rozwoju Sił Zbrojnych w perspektywie długoterminowej. W tym celu konieczne jest jasne zrozumienie, jakich form i metod ich stosowania będziemy używać?

Obecnie wprowadzane są tradycyjne, niestandardowe techniki. Rola mobilnych kombinowanych grup wojsk operujących w jednym obszarze rozpoznawczym i informacyjnym rośnie dzięki wykorzystaniu nowych możliwości systemów dowodzenia i wsparcia. Działania zbrojne stają się bardziej dynamiczne, aktywne i produktywne. Przerwy taktyczne i operacyjne, dzięki którym wróg mógłby wykorzystać znikają. Nowe technologie informacyjne znacznie zmniejszyły lukę przestrzenną, czasową i informacyjną między żołnierzami a agencjami dowodzenia i kontroli. Czołowe starcia dużych grup żołnierzy (sił) na poziomie strategicznym i operacyjnym stopniowo stają się przeszłością. Zdalna bezkontaktowe akcje przeciwnika stają się głównym sposobem na osiągnięcie celów bitwy i operacji. Klęska jego obiektów odbywa się na całej głębokości terytorium. Różnice między poziomem strategicznym, operacyjnym i taktycznym, działaniami ofensywnymi i defensywnymi zostają usunięte. Stosowanie broni precyzyjnej staje się powszechne. Broń oparta na nowych zasadach fizycznych i systemach zrobotyzowanych aktywnie wprowadzana jest w działania wojenne.

Powszechne stały się działania asymetryczne, umożliwiające na wyrównanie przewagi wroga w walce zbrojnej. Obejmują one użycie specjalnych sił operacyjnych i wewnętrznej opozycji do stworzenia stałego frontu w całym państwie przeciwnym, a także wpływ informacji, którego formy i metody są stale ulepszane.

Zachodzące zmiany znajdują odzwierciedlenie w doktrynalnych poglądach wiodących krajów świata i są testowane w konfliktach zbrojnych.

Wartość nauki w prognozowaniu

Już w 1991 r. Amerykańskie siły zbrojne podczas „pustynnej burzy” w Iraku w praktyce wdrożyły koncepcje „zasięgu globalnego - globalnej siły” i „operacji naziemnej”. W 2003 r. w operacji „Wolność w Iraku” przeprowadzono operacje wojskowe zgodnie z tzw. jednolitą perspektywą 2020.

Obecnie opracowano koncepcje „globalnego uderzenia” i „globalnej obrony przeciwrakietowej”, które zapewniają zadawanie obrażeń wrogim celom i żołnierzom przez kilka godzin w prawie dowolnym miejscu na świecie, jednocześnie gwarantując niedopuszczenie do szkód wynikające z ich odwetu. Stany Zjednoczone ucieleśniają również doktrynę globalnych zintegrowanych operacji, których celem jest stworzenie w możliwie najkrótszym czasie wysoce mobilnych kombinowanych rodzajów wojsk (sił).

W ostatnich konfliktach pojawiły się nowe metody walki, których nie można uznać za wyłącznie wojskowe. Przykładem może być operacja w Libii, gdzie utworzono strefę zakazu lotów, zastosowano blokadę morską, a prywatne firmy wojskowe były szeroko wykorzystywane w ścisłej współpracy z grupami zbrojnymi opozycji.

Trzeba przyznać, że jeśli rozumiemy istotę tradycyjnych operacji wojskowych prowadzonych przez regularne siły zbrojne, to o asymetrycznych formach i metodach nasza wiedza jest powierzchowna. Pod tym względem rośnie rola nauki wojskowej, która powinna stworzyć holistyczną teorię takich działań. Pomóc w tym mogłyby prace i badania Akademii Nauk Wojskowych.

Zadania nauk wojskowych

Mówiąc o nowych formach i metodach walki zbrojnej, nie możemy zapominać o doświadczeniach wewnętrznych. Jest to wykorzystanie oddziałów partyzanckich podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, walki z nieregularnymi jednostkami w Afganistanie i na Północnym Kaukazie.

Chcę podkreślić, że podczas wojny w Afganistanie powstały określone formy i metody walki. Opierały się na zaskoczeniu, wysokim stopniu zaawansowania, umiejętnym wykorzystaniu taktycznych sił szturmowych w powietrzu i omijaniu oddziałów, co razem pozwoliło na wyprzedzenie planów wroga i wyrządzenie mu wymiernych obrażeń.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na zmianę treści współczesnych metod prowadzenia wojny jest wykorzystanie nowoczesnych wojskowych systemów zrobotyzowanych i badania w dziedzinie sztucznej inteligencji. Oprócz dronów latających dzisiaj, jutro na polu bitwy znajdą się roboty kroczące, czołgające się, skaczące i latające. W najbliższej przyszłości możliwe jest tworzenie w pełni zrobotyzowanych formacji zdolnych do prowadzenia niezależnych operacji bojowych.

Jak walczyć w takich warunkach? Jakie powinny być formy i metody działania przeciwko robotowi-wrogowi? Jakich robotów potrzebujemy i jak je zastosować? Nasza myśl wojskowa powinna zastanowić się nad tymi kwestiami.
Najważniejszy blok problemów wymagających szczególnej uwagi związany jest z poprawą form i metod stosowania grup sił. Konieczne jest ponowne przemyślenie treści działań strategicznych Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Pojawiają się już pytania: czy potrzeba tyle operacji strategicznych, ile potrzebujemy i ile będzie potrzebnych w przyszłości? Nie ma jeszcze odpowiedzi.

Istnieją inne problemy, z którymi trzeba się zmierzyć w codziennych czynnościach.

Teraz jesteśmy na ostatnim etapie tworzenia systemu obrony lotniczej (EKO). W związku z tym pilną kwestią jest opracowanie form i metod działania sił i środków zaangażowanych w EKO. Sztab generalny już prowadzi tę pracę. ANW jest zaproszona do wzięcia w nim czynnego udziału.

Konfrontacja informacji otwiera szerokie asymetryczne możliwości zmniejszenia potencjału bojowego wroga. W Afryce Północnej byliśmy świadkami wpływu technologii na rząd i ludzi za pośrednictwem sieci informacyjnych. Konieczne jest usprawnienie działań w przestrzeni informacyjnej, w tym ochrona własnych obiektów.

Operacja zmuszenia Gruzji do pokoju ujawniła brak jednolitego podejścia do użycia sił zbrojnych poza Federacją Rosyjską. Atak na amerykański konsulat w libijskim mieście Bengazi we wrześniu 2012 r., nasilenie piractwa oraz niedawne wzięcie zakładników w Algierii potwierdzają znaczenie budowy zbrojnego systemu obrony interesów państwa poza jego terytorium.

Pomimo tego, że w 2009 r. wprowadzono uzupełnienia do ustawy federalnej „O obronie”, pozwalające na szybkie wykorzystanie formacji rosyjskich sił zbrojnych poza jej granicami, formy i metody ich działania nie zostały określone. Ponadto kwestie związane z zapewnieniem użycia operacyjnego nie zostały rozwiązane na poziomie międzywydziałowym. Obejmują one wprowadzenie uproszczonych procedur przekraczania granicy państwowej, korzystania z przestrzeni powietrznej i wód terytorialnych obcych państw, procedury interakcji z władzami kraju przyjmującego i innych.

Konieczne jest prowadzenie wspólnej pracy z organizacjami naukowymi zainteresowanych ministerstw i departamentów w tej sprawie.

Jedną z form zastosowania sił zbrojnych za granicą jest operacja pokojowa. Oprócz tradycyjnych metod działania wojska, jego zawartość może obejmować określone: specjalne, humanitarne, ratownicze, ewakuacyjne, kordon sanitarny i inne. Obecnie ich klasyfikacja, charakter i treść nie są jasno określone.

Ponadto złożone i wieloaspektowe zadania związane z utrzymywaniem pokoju, które mogą wymagać wykonania przez regularne wojska, pociągają za sobą stworzenie zupełnie innego systemu ich szkolenia. W końcu zadaniem sił pokojowych jest rozdzielenie stron konfliktu, ochrona, uratowanie ludności cywilnej, pomoc w zmniejszeniu potencjału wrogości i ustanowienie spokojnego życia. Wszystko to wymaga badań naukowych.
Szczególnie istotne we współczesnych konfliktach jest ochrona ludności, obiektów i łączności przed działaniami sił specjalnych operacji wroga w kontekście rosnącej skali ich wykorzystania. Rozwiązaniem tego problemu jest organizacja i prowadzenie obrony terytorialnej.

Do 2008 r., Kiedy liczebność armii w czasie wojny wynosiła ponad 4,5 miliona, zadania te były rozwiązywane wyłącznie przez siły zbrojne. Ale warunki się zmieniły. Teraz przeciwdziałanie sabotażowi, zwiadom i siłom terrorystycznym można zorganizować jedynie poprzez zintegrowane wykorzystanie wszystkich struktur władzy państwowej.

Takie prace zostały wdrożone przez Sztab Generalny. Opiera się na udoskonaleniu podejść do organizacji obrony terytorialnej, które znajdują odzwierciedlenie w poprawkach do ustawy federalnej „O obronie”. Wraz z przyjęciem projektu konieczne jest wyjaśnienie systemu zarządzania obroną terytorialną, konsolidacja legislacyjna roli i miejsca pod jej zwierzchnictwem innych żołnierzy, jednostek wojskowych, organów i innych struktur państwowych.

Wymagane, w tym z nauk wojskowych, ugruntowane zalecenia dotyczące procedury użycia różnych sił w obronie obrony terytorialnej, metod walki z siłami terrorystycznymi i sabotażowymi wroga we współczesnych warunkach.

Doświadczenie operacji wojskowych w Afganistanie i Iraku pokazało, że konieczne jest wypracowanie, wraz ze strukturami naukowymi innych ministerstw i departamentów Federacji Rosyjskiej, roli i stopnia udziału sił zbrojnych w rozwiązaniu konfliktu,

Pomysłów nie da się wymyślić na rozkaz

Obecnego stanu rosyjskiej nauki o wojsku nie można porównywać z rozkwitem myśli teoretyczno-wojskowej w naszym kraju w przededniu II wojny światowej.

Oczywiście istnieją obiektywne i subiektywne powody i nie można winić nikogo specjalnie za to. Nie powiedziałem, że pomysłów nie można wygenerować na zamówienie.

Zgadzam się z tym, ale nie mogę przyznać do drugiego: wtedy nie było lekarzy ani kandydatów nauk, nie było szkół i kierunków naukowych. Były niezwykłe osobowości z jasnymi pomysłami. Nazwałbym ich fanatykami nauki w dobrym tego słowa znaczeniu. Może dzisiaj po prostu nie mamy wystarczającej liczby tych ludzi.

Takich jak na przykład dowódca Georgy Isserson, który pomimo panujących w okresie przedwojennym poglądów opublikował książkę „Nowe formy walki”. W nim radziecki teoretyk wojskowy przewidział: „W ogóle nie wypowiedziano wojny. Wszystko zaczyna się od wstępnego rozmieszczenia wojsk. Mobilizacja i koncentracja nie dotyczą okresu po wybuchu stanu wojny, jak to miało miejsce w 1914 r., ale niezauważalnie i stopniowo następowały na długo przedtem”. Los „proroka we własnym kraju” został tragicznie ukształtowany. Nasz kraj zapłacił dużo krwi za to, że nie wysłuchał wniosków profesora z Akademii Sztabu Generalnego.

Z tego wynika nauka. W naukach wojskowych jest niedopuszczalne zaniedbywanie nowych pomysłów, niestandardowych podejść do problemów, innych punktów widzenia. A tym bardziej niedopuszczalne jest zaniedbywanie nauki przez praktyków.

Podsumowując, chcę powiedzieć, że bez względu na to, jak silny może być wróg, bez względu na to, jak doskonałe są jego siły i środki walki, formy i metody ich użycia, zawsze znajdą się jego słabości, co oznacza, że istnieje możliwość odpowiedniego przeciwdziałania.

Jednocześnie nie powinniśmy kopiować cudzych doświadczeń i nadrabiać zaległości w stosunku do wiodących krajów, ale pracować nad konkurencyjnymi rozwiązaniami i sami zajmować pozycje wiodące. I tutaj ważną rolę odgrywa nauka wojskowa.

Wybitny radziecki naukowiec wojskowy Alexander Swieczyn napisał: „Sytuacja na wojnie ... jest niezwykle trudna do przewidzenia. Dla każdej wojny konieczne jest opracowanie specjalnej linii strategicznych zachowań, każda wojna jest szczególnym przypadkiem, wymagającym ustanowienia własnej specjalnej logiki, a nie zastosowania jakiegoś szablonu.”

To podejście pozostaje aktualne do dziś. Rzeczywiście, każda wojna jest szczególnym przypadkiem, wymagającym zrozumienia jej specjalnej logiki, jej wyjątkowości. Dlatego charakter wojny, w którą może zostać wciągnięta Rosja lub nasi sojusznicy, jest dziś bardzo trudna do przewidzenia. Niemniej jednak konieczne jest rozwiązanie tego problemu. Nie ma sensu żadne badania naukowe w dziedzinie nauk wojskowych, jeśli teoria wojskowa nie zapewnia funkcji przewidywania.

Rozwiązując wiele problemów, przed którymi stoi dziś nauka wojskowa, Sztab Generalny liczy na pomoc ANW, która zgromadziła czołowych naukowców wojskowych i autorytatywnych specjalistów w swoich szeregach.

Jestem przekonany, że bliskie powiązania Akademii Nauk Wojskowych ze Sztabem Generalnym Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej będą nadal się rozwijać i ulepszać.

Valery Gerasimov,
Szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, Generał Armii

Opublikowano w numerze 8 (476), 27 lutego 2013 r (Wojenno Przemysłowy Kurier)

Ostatnio edytowane niedziela, 24 listopad 2019 21:12
powrót do początku

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie