Uważaj na to, co piszesz. Parlament Europejski określi, czym są "treści terrorystyczne"

Uważaj na to, co piszesz. Parlament Europejski określi, czym są "treści terrorystyczne"

W Parlamencie Europejskim nadal trwają prace nad rozporządzeniem w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu treści terrorystycznych w Internecie. Jedną z komisji odpowiedzialnych za te prace jest Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów IMCO, ponieważ rozporządzenie może mieć kluczowe znaczenie dla działalności oraz kosztów prowadzenia działalności przez dostawców Internetu w UE.

Rozporządzenie zaproponowane przez Komisję Europejską ma na celu „sprawne funkcjonowanie jednolitego rynku cyfrowego w otwartym i demokratycznym społeczeństwie poprzez zapobieganie niewłaściwemu wykorzystaniu usług hostingowych do celów terrorystycznych. Funkcjonowanie jednolitego rynku cyfrowego należy poprawić, wzmacniając pewność prawną dostawców usług hostingowych, zwiększając zaufanie użytkowników do środowiska internetowego oraz wzmacniając gwarancje wolności wypowiedzi i informacji”

Podstawowe założenia nowej regulacji według Komisji Europejskiej:

  • Zasada jednej godziny: Komisja proponuje prawnie wiążący jednogodzinny termin usunięcia treści w następstwie nakazu usunięcia wydanego przez właściwe organy krajowe;
  • Definicja treści terrorystycznych jako materiału, który zachęca lub popiera przestępstwa terrorystyczne, promuje działalność grupy terrorystycznej lub zawiera instrukcje i techniki popełnienia przestępstw terrorystycznych;
  • Obowiązek zachowania ostrożności na wszystkich platformach, aby upewnić się, że nie są one niewłaściwie wykorzystywane do rozpowszechniania treści terrorystycznych. Biorąc pod uwagę potencjalne ryzyko rozprzestrzeniania się za pośrednictwem ich platform, dostawcy usług mogą być również zobowiązani do podjęcia proaktywnych środków w celu lepszej ochrony swoich platform i użytkowników przed nadużyciami terrorystycznymi;
  • Ramy wzmocnionej współpracy między dostawcami usług hostingowych, państwami członkowskimi i Europolem. Usługodawcy i państwa członkowskie będą musieli wyznaczyć punkty kontaktowe dostępne przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, w celu ułatwienia działań następczych w związku z poleceniami usunięcia i skierowaniami;
  • Dostawcy treści będą mogli polegać na skutecznych mechanizmach składania skarg, które wszyscy dostawcy usług będą musieli wprowadzić. W przypadku nieuzasadnionego usunięcia treści usługodawca będzie musiał ją jak najszybciej przywrócić. Władze krajowe i platformy zapewnią skuteczne sądowe środki odwoławcze, a dostawcy treści będą mieli prawo zakwestionować nakaz usunięcia. W przypadku platform korzystających z automatycznych narzędzi wykrywania należy wprowadzić nadzór i weryfikację przez ludzi, aby zapobiec błędnym usunięciom.

Rozporządzenie wprowadza też definicję „treści terrorystycznej”

„Treść terrorystyczna” oznacza co najmniej jedną z następujących informacji:

a) podżeganie lub popieranie, w tym poprzez gloryfikowanie, przestępstw terrorystycznych, powodując w ten sposób niebezpieczeństwo popełnienia takich czynów;

(b) zachęcanie do udziału w przestępstwach terrorystycznych;

(c) promowanie działalności grupy terrorystycznej, w szczególności poprzez zachęcanie do uczestnictwa w grupie terrorystycznej lub jej wspieranie w rozumieniu art. 2 ust. 3 dyrektywy (UE) 2017 / 541

d) instruowanie w zakresie metod lub technik w celu popełniania przestępstw terrorystycznych. 

Obecnie po przyjęciu 21 kwietnia 2019 r. poprawek przez Parlament Europejski trwa proces trójdialogu między Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i państwami członkowskimi.

Wielokrotnie organizacje ochrony praw człowieka wskazywały na niebezpieczeństwo wprowadzenia europejskiej cenzury w Internecie, a arbitralne określanie tego co jest a co nie treścią terrorystyczną może stanowić wygodne narzędzie do eliminowania poglądów krytycznych wobec polityki rządów w poszczególnych krajach.

Rozporządzenie może mieć szczególnie negatywny wpływ dla prowadzenia badań naukowych z dziedziny bezpieczeństwa i nauk społecznych, likwidując bezpłatne, dostępne on line serwisy oferujące zasoby dotyczące działalności aktualnych i historycznych grup terrorystycznych, na rzecz prowadzonych poza terytorium UE – odpłatnych serwisów oferujących analogiczne treści online.

Teoretycznie złagodzono zapisy rozporządzenia w poprawce nr. 12 Parlamentu Europejskiego

“Treści rozpowszechniane w celach edukacyjnych, dziennikarskich lub badawczych lub w celach informacyjnych przed działalnością terrorystyczną powinny być odpowiednio chronione. Zwłaszcza w przypadkach, w których dostawca treści ponosi odpowiedzialność redakcyjną, każda decyzja dotycząca usunięcia rozpowszechnianych materiałów powinna uwzględniać standardy dziennikarskie ustanowione na mocy przepisów prasowych lub medialnych zgodnych z prawem Unii i Kartą Praw Podstawowych. Ponadto wyrażania radykalnych, polemicznych lub kontrowersyjnych poglądów w debacie publicznej na delikatne kwestie polityczne nie należy uważać za treści terrorystyczne.” 

Nie wprowadzono jednak żadnego mechanizmu ani definicji tej ochrony.

Rzecznik Grupy S&D ds. Wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, Birgit Sippel powiedziała: „Poważne obawy budziły nowe zasady, kiedy zostały po raz pierwszy zaproponowane przez Komisję Europejską. Parlament Europejski znacznie poprawił tekst. Zadbaliśmy o to, aby treść terroryzmu była jasno zdefiniowana i dopilnowaliśmy, aby przepisy nie naruszały wolności Internetu, wymagając użycia zautomatyzowanych narzędzi, takich jak filtry przesyłania.” „Ograniczanie zdolności terrorystów do korzystania z Internetu w celu rekrutowania lub szerzenia wiadomości o nienawiści jest niezbędne, ale jak zawsze musimy zachować ostrożność podczas stanowienia prawa, aby uniknąć niezamierzonych konsekwencji i ograniczeń swobód obywatelskich. „Chociaż zrobiliśmy coś odpowiedzialnego i głosowaliśmy za przyjęciem tych propozycji, aby ograniczyć rozprzestrzenianie treści terrorystycznych, wielu posłów do PE z EPP i skrajnie prawicowej ENF głosowało przeciwko. Będą teraz musieli wyjaśnić swoim wyborcom, dlaczego sprzeciwiają się środkom mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom”.

Ostatnio edytowane piątek, 29 listopad 2019 17:45
powrót do początku

Parlament Europejski

Grupy parlamentarne

Komisja Europejska

Rada Europejska

Europosłowie